Amin turşularının möcüzəvi istehsalı

Sənaye üçün nəzərdə tutulan istehsal mexanizmləri çox mühüm sistemlərdən təşkil olunub. Məhsulların istehsalı nəzarət altında, keyfiyyətli və davamlı həyata keçir. Bir ədəd məhsulun istehsalı üçün belə çox sayda mexanizm və xammal tələb olunur. Bu mexanizmlərin istehsalında isə mühəndislər, elm adamları və işçilər çalışırlar. Dəqiq hesablamalar və dizaynlar edilərək ən yaxşı nəticə verən sistemlər hazırlanır. Bu iş heç vaxt təsadüflərə yer verilərək görülmür, əksinə hər mərhələsinə ciddi şəkildə nəzarət edilir. Müasir biologiya və genetika elmi eynilə bu nümunələrdə olduğu kimi canlılar aləmində də yüksək texnologiyaya sahib fabrikciklərin və istehsal mexanizmlərinin olduğunu sübut etmişdir. Bunlardan biri də orqanizmin əsas maddələrindən biri olan amin turşularının istehsalı ilə bağlıdır.


Bir istehsal mexanizmi gördüyünüzdə, əlbəttə ki, bunun təsadüfən yaranmadığını bilirsiniz. Hüceyrələrimizdə də istehsal mexanizmləri mövcuddur. Bunlar, canlılardakı bütün sistemlərin yüksək ağıl tərəfindən idarə olunduğunu göstərir.


Amin turşusu möcüzəsi 


Amin turşuları zülalların quruluş vahidləridir. Canlılarda 20 növ amin turşusu mövcuddur. Fermentlər və hüceyrələrdəki kompleks fabriklər amin turşularından istifadə edərək sanki göydələn kimi nəhəng molekulları, yəni zülalları inşa edirlər. Belə ki, amin turşularının miqdarına nəzarət etmək çox mühüm vəzifədir.


Amin turşuları çox təfərrüatlı istehsal zəncirindən sonra meydana gəlir. Amin turşularının istehsalı üçün diqqətlə işləyən fermentlər fəaliyyət göstərir. Amma burada çox maraqlı bir nüans var. Fermentlərin özləri də zülal quruluşlarından ibarətdir və zülallar da dolayısilə amin turşularından təşkil olunublar. Buna görə də mərhələli təkamülün baş verməsi qeyri-mümkündür. Amin turşuları olmasa, fermentlər, fermentlər olmasa, amin turşuları yaranmazdı.


Zülal istehsalında 20 növ amin turşularından istifadə olunur. Bu amin turşularının hüceyrələrdəki istehsalı möcüzəvi şəkildə baş verir. Çünki bu prosesdə iştirak edən fermentlər də amin turşularından yaranmışdır. 


Zülal molekulları eynilə göydələnlər kimi nəhəng quruluşdadırlar. Göydələnlər təsadüfən yarana bilməzlər. Onlar kimi mürəkkəb quruluşa malik zülalların da təsadüfən yaranması qeyri-mümkündür.


Sistemin incəlikləri


Canlılarda istifadə olunan amin turşuları karbon, azot, hidrogen və oksigen kimi atomlardan təşkil olunmuşdur. Bu atomlar profesional mütəxəssis kimi işləyən onlarla ferment tərəfindən emal olunurlar. Hər ferment yalnız bir işlə vəzifəlidir: tək bir atomu bəlli bir molekulun bəlli bir hissəsinə birləşdirir. Bu vəzifəni səhvsiz və mükəmməl şəkildə yerinə yetirir. Fermentlər istehsal prosesində ardıcıl fəaliyyət göstərən işçilər kimi işlərini sıra ilə həyata keçirirlər. Hər biri doğru zamanda fəaliyyətə başlayır. Bir fermentin istehsal etdiyi maddəni digəri alaraq emal edir və növbəti fermentə ötürür. Bu fermentlərdən birinin belə olmaması və ya quruluşlarında kiçik bir səhvin yaranması bütün sistemi məhv edir.

 


Tikinti sektoru dünyanın ən böyük biznes sahələrindən biridir. Tikintidə istifadə olunan materiallar fabrikdə istehsal edilir. Kirəmit və onun kimi müxtəlif tikinti materilları isə fabrik məhsulları sayılır. Hüceyrələrimizdə də vəziyyət buna bənzərdir. Amin turşuları zülalları meydana gətirən kirəmitlər kimidir. Eynilə kirəmit və dəmir-polad fabriklərində olduğu kimi amin turşularının istehsalı üçün də hüceyrə daxilində istehsal zəncirləri yaradılmışdır.


Canlılarda amin turşularının yaranmasını göstərən şəkil. 


Hər ox işarəsi amin turşularının yaranması üçün lazım olan kimyəvi reaksiyaları göstərir. Hər kimyəvi reaksiya xüsusi fermentlər tərəfindən həyata keçirilir. Yəni hüceyrələrimizdə onlarla ferment amin turşularının istehsalından məsuldur. Göründüyü kimi amin turşularının istehsalı olduqca nəzarətli şəkildə həyata keçirilən əməliyyatlarla baş verir. Hüceyrədə təsadüfə yer verilmir. Eyni zamanda, bir atomu bir molekulun bəlli bir sahəsinə bağlayan bu fermentlər də amin turşularından yaranır. Bu isə sistemin bir bütün halında yaradıldığını göstərir.


Məsələn, bakteriyalarda 20 növ amin turşularından yalnız altısını-metionin, treonin, lizin, izoleysin, valin və leysin amin turşularını istehsal etmək üçün 25 ədəd ferment birlikdə işləyir. Bu fermentlərin istifadə etdiyi xammallar da təsadüfi olaraq əldə edilmir. Xammallar çox sayda fermentin birlikdə istehsal etdiyi maddələrdir.  Onların istehsalı da ayrı bir möcüzədir.1 


Bir fabrikdəki zəncirvarı istehsal prosesində işçilər fədakarlıqla və peşəkarlıqla bir-birinin ardınca işlər görürlər. Hər birinin fərqli vəzifələri olur. Bu işçilərdən birinin vəzifəsini yerinə yetirməməsi və ya iştirak etməməsi məhsulun yararsız olmasına səbəb olur. Hüceyrənin əsas quruluş vahidlərindən olan amin turşularının istehsalı üçün də amin turşularından daha mürəkkəb quruluşa malik fermentlərin olması zəruridir. Həyat təsadüflərin yer almadığı kompleks bir bütündür.


Amin turşusunun istehsalında təəccüb doğuran gizli xüsusiyyət


Təkamülçülər əsassız düşüncələrinə əsasən canlıların təsadüflər nəticəsində, mərhələli yolla, sadədən mürəkkəbə doğru inkişaf etdiyini iddia edirlər. Buna görə də bakteriyaları ibtidai canlılar adlandırırlar. Amma bakteriyaları araşdırdıqda onların möhtəşəm, mürəkkəb sistemlərlə təchiz olunduğunu görürük. Bir bakteriya ən son sistemlərlə təchiz olunan müasir şəhərlərdən belə daha mürəkkəb və inkişaf etmiş texnologiyalara sahibdir. Bu faktı bir nümunə ilə belə açıqlayaq:


İnsan hüceyrələrində zülal istehsalı üçün lazım olan amin turşularının yalnız 10-u istehsal olunur. Ona görə də qida yolu ilə canlılarda istehsal olunan digər amin turşularını əldə edirik. Halbuki bakteriyalar 20 növ amin turşusunun 20-ni də istehsal edir.2 Təkamülçülərin ibtidai hesab etdikləri bu canlılar həyatın təməl mexanizmi olan amin turşusunun istehsalında insanlara nəzərən daha öndədirlər. 


Amin turşularının istehsalında iştirak edən fermentlərin çatışmazlığı inkişafa deyil, xəstəliklərə və ölümə səbəb olur


Zülalın quruluş vahidi olan amin turşularının sintezində çox miqdarda fermentin iştirak etdiyini gördük. Ancaq bu fermentlərdəki çatışmazlıq, hətta kiçik bir xəta xəstəliklərə və ölümlərə səbəb olur.  Bununla da olduqca həssas olan bu sistemdə xətanın yolverilməz olduğu və mərhələli yaradılışın olmadığı aydın olur. Sistemin bütün elementləri eyni vaxta və bir arada mövcud olmalıdır. Bu isə ancaq yaradılışla mümkündür.
Məsələn, tirozin amin turşusunun istehsalında istifadə olunan fenilalanin hidroksilaza fermentində genetik qüsurların yaranması əqli çatızmazlıqlara, qeyri-normal temperatur tənziminə, yerimə pozuntularına, iflicə səbəb olur.3


Həmçinin amin turşularından əldə edilən dofamin maddəsi də mövcuddur ki, bu maddəni istehsal edən hüceyrələr azaldığında parkinson xəstəliyi baş verir.4


Hüceyrələrdə amin turşularının hazırlanması ilə yanaşı onların parçalanması da tənzimlənmişdir. Bu vəzifəni yerinə yetirən fermentlərdə belə hər hansı bir çatışmazlığın yaranması xəstəlik və ölümə səbəb olur. Bunlardan alfa-ketoasid dehidrogenaza fermentini kodlayan genlərdə mutasiyaların meydana gəlməsi fiziki və əqli çatışmazlığa və ölümə səbəb olan Leysinoz (Ağcaqayın şirəsi) adlı xəstəliyə gətirib çıxarır.5


Zülalların və amin turşularının istehsalındakı hər bir incəlik həyatın təsadüflərə yer verilməyəcək şəkildə nizamlandığını göstərir. Bir ədəd zülal belə təsadüfən meydana gələ bilməz. Zülalların əsas quruluş vahidləri olan amin turşuları və onları istehsal edən mürəkkəb sistem də təsadüfən yarana bilməz. Bir məhsulun əldə edilməsi üçün ondan daha mürəkkəb sistem yaradılmışdır. Bu quruluşda yaranan çatışmazlıq canlılarda inkişafa deyil, əksinə müxtəlif xəstəliklərə və ölümə səbəb olur. Həyat bütün incəlikləri ilə birlikdə Allahın açıq-aşkar yaradılış möcüzəsidir.


Mənbə:
1. Lehninger Biyokimyanın İlkeleri, David L. Nelson, Michael M. Cox, Palme nəşriyyat, 2005, üçüncü nəşrin tərcüməsi, səhifə, 832, 833
2. Lehninger Biyokimyanın İlkeleri, David L. Nelson, Michael M. Cox, Palme nəşriyyat, 2005, üçüncü nəşrin tərcüməsi, səhifə 827
3. Medical Biochemistry Human Metabolism in Health and Disease, Miriam D. Rosenthal, Robert H. Glew, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2009, səhifə 322-323
4. Medical Biochemistry Human Metabolism in Health and Disease, Miriam D. Rosenthal, Robert H. Glew, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2009, səhifə 324
5. Medical Biochemistry Human Metabolism in Health and Disease, Miriam D. Rosenthal, Robert H. Glew, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2009, səhifə 322 

 

2018-05-21 23:05:25

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."