Bəyənilməyən bir şeyi Allah yolunda sərf etməmək

 

Bü­tün iba­dət­lər­də ol­du­ğu ki­mi, Al­lah yo­lun­da mal-döv­lət sərf edər­kən də hə­min iba­də­tin hik­mə­ti­nin yad­da sax­la­nıl­ma­sı çox va­cib­dir. Al­lah yo­lun­da mal-döv­lət sərf et­mək mö­min­lər üçün mə­nə­vi bir tə­miz­lən­mə va­si­tə­si­dir. İn­san sev­di­yi, qiy­mət ver­di­yi şey­lə­ri yal­nız Al­lah rızası üçün, Onun ra­zı­lı­ğı­nı qa­zan­maq­dan öt­rü fə­da edir­sə, yal­nız o za­man sərf et­di­yi­nin Al­lah dər­ga­hın­da bir mə­na­sı və qiy­mə­ti olur. Be­lə­lik­lə, mö­min Al­la­hın rəh­mət və ra­zı­lı­ğı­nı dün­ya­da­kı heç nə­yə də­yiş­mə­yə­cə­yi­ni, bu yol­da hər şe­yi­ni fə­da edə bi­lə­cə­yi­ni sü­but et­miş olur. Mö­min in­san bu şə­kil­də dav­ra­na­raq Al­la­hın ra­zı­lı­ğı­nı və rəh­mə­ti­ni qa­zan­ma­ğa məc­bur­dur, onun bu­na eh­ti­ya­cı var­. Al­la­hın isə heç bir şe­yə eh­ti­ya­cı yox­dur. Bu möv­zu ilə bağ­lı bir ayə­də be­lə bil­di­ri­lir:

«Ey iman gə­ti­rən­lər! Qa­zan­dı­ğı­nız və si­zin üçün tor­paq­dan ye­tiş­dir­di­yi­miz şey­lə­rin yax­şı­la­rın­dan sərf edin! An­caq göz yu­ma­raq al­dı­ğı­nız pis, ya­ra­maz şey­lər­dən ver­mək fik­rin­də ol­ma­yın! Bi­lin ki, Al­la­hın heç bir şe­yə eh­ti­ya­cı yox­dur. O, hər cür şük­rə la­yiq­dir!» («Bə­qə­rə» su­rə­si, 267).

Mə­lum ol­du­ğu ki­mi, Al­lah yo­lun­da sərf et­mək üçün xo­şu gəl­mə­yən, ba­şın­dan et­mək, özün­dən uzaq­laş­dır­maq üçün für­sət ax­ta­rı­lan, hət­ta hə­qa­rət­lə ba­xı­lan şey­lə­ri ver­mək ayə­də qa­da­ğan edil­miş­dir. Za­hi­rən Al­lah yo­lun­da sərf et­mək məq­sə­di­lə be­lə bir hə­rə­kət et­mək in­sa­na Al­lahın dər­ga­hın­da heç nə qa­zan­dır­maz. Bu­na gö­rə də yu­xa­rı­da­kı ayə­də bil­di­ri­lən və Quranın əsa­sı­na zidd olan bu səhv­düşüncədən çə­kin­mək la­zım­dır.

2011-10-10 19:02:12

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top