İsraf etməmək

 

Al­la­hın ver­di­yi ne­mə­tin də­yə­ri­ni qiy­mət­lən­di­rə bil­mə­mək, ve­ri­lən ne­mət­lər­dən is­ti­fa­də edər­kən və ya on­la­rı sərf edər­kən şü­ur­suz hə­rə­kət et­mək is­ra­fa sə­bəb olur. Al­lah bu möv­zu­da in­san­la­ra be­lə xə­bər­dar­lıq edir:

«...İs­raf edə­rək sa­ğa-so­la da sə­pə­lə­mə! Hə­qi­qə­tən, (ma­lı­nı əbəs ye­rə) sa­ğa-so­la sə­pə­lə­yən­lər şey­tan­la­rın qar­daş­la­rı­dır. Şey­tan isə Rəb­bi­nə qar­şı nan­kor­dur!» («İs­ra» su­rə­si, 26-27).

Ne­mə­tin qiy­mə­ti­ni bil­mə­mək, onun haq­qı­nı ver­mə­mək Al­la­hın lütf və ik­ra­mı­na qar­şı nan­kor­luq et­mək de­mək­dir. Ayə­də bil­di­ril­di­yi ki­mi, nan­kor­luq şey­ta­nın əsas xü­su­siy­yə­ti ol­du­ğu­na gö­rə is­raf edə­rək nan­kor­luq edən­lər də şey­ta­na ta­be olur, onun qar­da­şı ki­mi olur­lar. Ne­mət in­sa­nın şük­rü­nü da­ha da ar­tı­ra­ca­ğı hal­da, onu boş yer­lə­rə sərf et­mək ne­mə­ti ve­rən Al­la­hı qiy­mət­lən­dir­mə­mək de­mək­dir. Bu­nun axi­rət­də­ki əvə­zi isə Al­la­hın cən­nə­tin­dən, rəh­mə­tin­dən və ne­mət­lə­rin­dən uzaq qal­maq de­mək­dir.

Cən­nət Al­la­hın son­suz ne­mət­lə­ri ilə zən­gin olan möh­tə­şəm bir yer­dir. La­kin hə­lə bu dün­ya­da­kı ne­mət­lə­rə eti­na­sız ya­na­şan, on­la­rın qiy­mə­ti­ni bil­mə­yən, Al­la­ha la­zı­mın­ca şükür edə bil­mə­yən in­sa­nın cən­nət ne­mət­lə­ri­ni haq­qı­ilə qiy­mət­lən­di­rib Al­la­hı uca tut­ma­sı da müm­kün de­yil­dir. Cən­nə­ti qa­za­na bil­mək üçün in­san ən əv­vəl bu dün­ya­da­kı yük­sək əx­la­qı əl­də et­mə­li­dir. Həd­siz is­raf­çı­lıq ha­lları ilə yanaşı, ən ki­çik mə­sə­lə­lər­də is­raf­çı­lıq et­mək, ne­mət­lə­rə xor bax­maq, zi­yan vu­rul­ma­sı­na sə­bəb ol­maq, bu­nu bil­di­yi hal­da hə­min zə­rə­rin qar­şı­sı­nı ala­caq təd­bir­lər gör­mə­mək ki­mi hə­rə­kət­lər də ne­mə­tə nan­kor­luq et­mək mə­na­sı­na gə­lir. Mö­min da­ha çox nə­zər­dən ya­yı­nan be­lə is­raf­çı­lı­ğa diq­qət­li ol­ma­lı və Al­la­ha nan­kor­luq, hör­mət­siz­lik et­mək­dən çə­kin­mə­li­dir. Al­lah in­san­la­rın Onun son­suz ne­mət­lə­rin­dən is­raf et­mə­mək şər­ti­lə ən gö­zəl şə­kil­də is­ti­fa­də et­mə­si­ni is­tə­yir:

«Ey Adəm oğul­la­rı! Hər iba­dət vax­tı gö­zəl li­bas­la­rı­nı­zı ge­yin, ye­yin-için, la­kin is­raf et­mə­yin, çün­ki Al­lah is­raf edən­lə­ri sev­məz!» («Əraf» su­rə­si, 31).

2011-10-10 19:04:09

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top