Xəsislik və həsəd hisslərindən uzaq olmaq

İman gə­tir­miş in­san di­gər in­san­lar­dan üs­tün dav­ra­nı­şa ma­lik olur. La­kin bu onun im­ta­ha­nı­nın so­na çat­ma­sı de­mək de­yil. Mö­mi­nin də bü­tün in­san­lar ki­mi nəf­si var.

Al­lah im­ta­ha­nın bir zə­ru­rə­ti ki­mi ona gü­nah­lar­dan və pis əməl­lər­dən çə­kin­mə­si­ni il­ham et­di­yi­ni Quran­da bil­dir­miş­dir («Şəms» su­rə­si, 8). Pa­xıl­lıq, hə­səd ki­mi mən­fi əx­laq xü­su­siy­yət­lə­ri də gü­nah­la­ra da­xil­dir və bu, bü­tün in­san­la­rın nəfs­lə­rin­də var:

«...An­caq nəfs­lər­də xə­sis­lik hə­mi­şə möv­cud­dur. Əgər siz yax­şı do­la­nıb (da­va-da­laş­dan, ko­bud rəf­tar­dan) çə­kin­sə­niz bu si­zin üçün da­ha yax­şı olar. Şüb­hə­siz ki, Al­lah et­di­yi­niz hər bir iş­dən xə­bər­dar­dır!» («Ni­sa» su­rə­si, 128)

Qıs­qanc­lıq baş­qa­sın­da olan bir şe­yin on­da ol­ma­ma­sın­dan, baş­qa­sı­nın ba­car­dı­ğı bir işi özü­nün ba­car­ma­ma­sın­dan, baş­qa­sı­nın al­dı­ğı qiy­mət və tə­ri­fi özü­nün al­ma­ma­sın­dan və bu­na bən­zər hal­lar­dan irə­li gə­lən mən­fi bir hiss­dir. Mal-mülk, gö­zəl­lik, zən­gin­lik, dün­ya və ya axi­rət­lə əla­qə­dar olan dərəcələrvə Al­la­h'ın öz qul­la­rı ara­sın­da pay­la­dı­ğı bu­na bən­zər hər bir mad­di və mə­nə­vi ne­mətlər  qıs­qanc­lı­ğa sə­bəb ola bi­lərlər:

«Yox­sa on­lar Al­la­h'ın Öz ne­mə­tin­dən bəxş et­di­yi şe­yə gö­rə in­san­la­ra hə­səd apa­rır­lar? Hal­bu­ki Biz İb­ra­him öv­la­dı­na da ki­tab və hik­mət ver­miş­dik və on­la­ra bö­yük mülk bəxş et­miş­dik» (Ni­sa su­rə­si, 54)

Mö­min­lər im­ta­han məq­sə­di­lə il­ham olu­nan be­lə mən­fi xü­su­siy­yət­lər­dən xi­las ol­maq üçün öz nəfs­lə­ri ilə da­im mü­ba­ri­zə apa­rır, nəfs­lə­ri­ni tə­miz­lə­yir­lər. Mö­min qıs­qanc­lıq his­si­nə sə­bəb ola­caq hər bir ha­di­sə­də Qurana uy­ğun şə­kil­də dav­ra­nır. Yə­ni hər şe­yin Al­la­h'a aid olu­ğu­nu, hər şe­yin Al­la­h'ın di­lə­mə­si ilə baş ver­di­yi­ni, Al­la­h'ın di­lə­di­yi­ni seç­di­yi­ni, di­lə­di­yi­nə is­tə­di­yi ne­mə­ti ver­di­yi­ni, se­çi­min və qə­ra­rın yal­nız Ona aid ol­du­ğu­nu bi­lir. Rəb­bi­mi­zin hər şe­yi ən gö­zəl və xe­yir­li şə­kil­də ya­rat­dı­ğı­nı, dün­ya­da ve­ri­lən hər bir ne­mə­tin in­san­lar üçün bir sı­naq va­si­tə­si ol­du­ğu­nu, ge­di­lə­cək əsl ye­rin axi­rət ol­du­ğu­nu, Al­lah dər­ga­hın­da­kı qiy­mə­tin təq­va­dan ası­lı ol­du­ğu­nu dərk edə­rək ya­şa­yır.

Qıs­qanc­lıq tə­kəb­bür və xud­bin­li­yin, nəf­si tan­rı he­sab et­mə­yin tə­bii nə­ti­cə­si­dir. Bu­na gö­rə də qıs­qanc­lıq şey­ta­nın ən xa­rak­te­rik xü­su­siy­yə­ti­dir. İb­li­sin Al­la­h'a üs­yan edib in­kar­çı­lar­dan ol­ma­sı­nın sə­bə­bi də xud­bin­li­yi­nə gö­rə Hz. Adə­min üs­tün­lü­yü­nü qıs­qan­ma­sı ol­muş­dur.

Şey­ta­nın bu xü­su­siy­yə­ti onun ar­dın­ca ge­dən müş­rik­lə­rin və mü­na­fiq­lə­rin si­ma­sın­da ge­niş şə­kil­də əks olu­nur. Qıs­qanc­lıq müş­rik­lər ara­sın­da gün­dən-gü­nə ar­ta­raq bun­unda­ha sonrakı mərhələsi olan hə­səd his­si­nə çev­ri­lir, bununla da onların bü­tün hə­rə­kət və dav­ra­nış­la­rı­na təsir edir və nəticədə, onlar şey­ta­nın in­san­lar ara­sın­da­kı təm­sil­çi­ləri­nə çev­ri­lirlər. Bu­na gö­rə də Al­lah hə­səd apa­ran­la­rın mən­fi əməl­lə­rin­dən qo­run­ma­la­rı üçün mö­min­lə­rin Ona sı­ğın­ma­la­rı­nı əmr edir:

De: «Pə­nah apa­rı­ram süb­hün Rəb­bi­nə... pa­xıl­lı­ğı tu­tan­da pa­xı­lın şə­rin­dən!» (Fə­ləq su­rə­si, 1-5)

2011-10-10 19:12:44

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top