Salam verildikdə eyni dərəcədə və ya daha üstün tərzdə almaq

Sa­lam ver­mək mö­min­lə­rin bir-bi­ri­nə ən gö­zəl di­lək və is­tək­lə­ri­ni təq­di­met­mə for­ma­la­rın­dan bi­ri­dir. Cən­nə­tə da­xil olar­kən mö­min­lər sa­lam­la qar­şı­la­nar və cən­nət­də də bir-bir­lə­ri ilə sa­lam­la­şır­lar. Sa­lam ve­rən bir in­sa­nın hə­min sa­la­ma da­ha gö­zəl şə­kil­də və ya ən azı ey­ni də­rə­cə­də ca­vab ver­mə­si fərz­dir:

«Si­zə sa­lam ve­ril­di­yi za­man onu da­ha gö­zəl alın və ya (ey­ni­lə sa­hi­bi­nə) qay­ta­rın! Şüb­hə­siz, Al­lah hər şe­yi he­sa­ba alan­dır» («Ni­sa» su­rə­si, 86)

Ca­hil­lə­rin an­la­yı­şın­da isə ve­ri­lən sa­la­mı al­ma­maq, eşit­mə­məz­lik ki­mi dav­ra­nış­lar özü­nü qar­şı tə­rəf­dən üs­tün gös­tər­mək anlamına  gə­lir. So­si­al və­ziy­yə­ti ba­xı­mın­dan özün­dən aşa­ğı he­sab et­di­yi in­san­la­rı əz­mək, on­la­ra həd­di­ni bil­dir­mək ki­mi çir­kin niy­yətiözündə ehtiva edən bu cür  dav­ra­nış­la­ra tez-tez rast gə­li­nir. İs­lam­da və mö­min­lər ara­sın­da isə be­lə bir üs­tün­lük an­la­yı­şı və qiy­mət­lən­dir­mə for­ma­sı yox­dur. Kim olur­sa-ol­sun, ona ve­ri­lən sa­la­mı al­maq hər bir mö­min üçün Quran­da bil­di­ri­lən bir əmr­dir.

2011-10-10 19:13:28

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top