Özgə evlərə icazəsiz daxil olmamaq

Quran­da mö­min­lə­rin haq­la­rı­nı qo­ru­ya­caq, mad­di və mə­nə­vi ra­hat­lıq­la­rı­nı tə­min edə­cək, on­la­rın aciz və na­ra­hat ol­ma­la­rı­nın qar­şı­sı­nı ala­caq bütün təd­birlər gö­rül­müş­dür. Mə­sə­lən, yad bir in­sa­nın evi­nə han­sı niy­yət­lə olur­sa-ol­sun, izn­siz və xə­bər­siz da­xil ol­mağı Quran­da qə­ti şə­kil­də qa­da­ğan edi­lən bir dav­ra­nış­dır:

«Ey iman gə­ti­rən­lər! Baş­qa­la­rı­nın ev­lə­ri­nə sa­hib­lə­rin­dən ica­zə al­ma­dan və on­la­ra sa­lam ver­mə­dən gir­mə­yin. Bu, si­zin üçün da­ha yax­şı­dır. Bəl­kə, dü­şü­nüb an­la­ya­sı­nız» («Nur» su­rə­si, 27)

Pis niy­yət­lə ol­ma­sa da, ayə­də bil­di­ri­lə­nin ək­si­nə dav­ran­maq, şüb­hə­yə və eti­mad­sız­lı­ğa sə­bəb olduğu üçün, ev sa­hi­bi­nin canı, malı, mülkü na­musu ki­mi də­yər­lə­rin təh­lü­kə ya­ra­da­caq bir hə­rə­kət tər­zi olaraq nəzərdən keçirilə bilər.

2011-10-10 19:14:53

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top