Allah'dan bağışlanma diləmək

Bir ayə­də be­lə bil­di­ri­lir:

«Əgər Al­lah in­san­la­rı gü­nah­la­rı­na, haq­sız­lıq­la­rı­na gö­rə cə­za­lan­dır­say­dı, yer üzün­də heç bir can­lını sağ qoy­maz­dı. La­kin Al­lah on­la­ra mü­əy­yən müd­dət möh­lət ve­rər. Əcəl­lə­ri gə­lib çat­dıq­da isə bir­cə sa­at be­lə nə ge­ri qa­lar, nə də irə­li ke­çə bi­lər­lər» («Nəhl» su­rə­si, 61)

Ayə­də bil­di­ril­di­yi­nə gö­rə, in­san­lar zülm­lə­ri sə­bə­bi­ndən im­ta­ha­na çə­kil­dik­lə­ri za­man yer üzün­də heç bir can­lı kə­nar­da qal­ma­ya­caq. Ay­dın­dır ki, bu­ra iman gə­ti­rən­lər də da­xil­dir. Be­lə olan hal­da heç bir mö­min özü­nü xə­ta­sız və gü­nah­sız he­sab edə bil­məz.

İman gə­ti­rən­lər də gün ər­zin­də bi­lə­rək və ya bil­mə­yə­rək­ bir çox səhvə yol ve­rə bi­lər­lər. Ağ­lı­nın, ima­nı­nın və şüu­ru­nun də­rə­cə­si­nə gö­rə hə­min səhv və gü­nah­lar da ar­tıb-aza­la bi­lər. La­kin heç bir in­san səhv iş gör­mə­yə­cə­yi­nə əmin ola bil­məz. Özü­nü qü­sur­suz və ide­al he­sab et­mək öz­lü­yün­də müx­tə­lif gü­nah­la­ra səbəb olacaq səhv düşüncədir. Quran­da be­lə bir qü­sur­suz­luq id­dia­sı­nın fi­ron­la­ra xas an­la­yış ol­du­ğu bil­di­ri­lir.

Mö­min in­san ima­nı və bu­ndan irəli gələn şüu­ru da art­dıq­ca özü­nü gü­nah­sız he­sab et­mə­yə de­yil, öz səhv və gü­nah­la­rı­nı da­ha yax­şı dərk et­mə­yə baş­la­yır. Ya­şa­dı­ğı şə­rai­ti da­ha yax­şı dərk et­di­yi, Al­lah qor­xu­su da­ha çox art­dı­ğı üçün, bir tə­rəf­dən, səhv­lə­ri­ni dü­zəlt­mə­yə, on­la­rı tək­rar­la­ma­ma­ğa ça­lışır  di­gər tə­rəf­dən isə is­tə­yə­rək və ya is­tə­mə­yə­rək­ et­di­yi gü­nah­lar üçün da­im Al­lah­'dan ba­ğış­lan­mağını  di­lə­yir. Şü­ur­lu bir mö­mi­nin gös­tə­rə­cə­yi dav­ra­nış da elə bu­dur. Bun­dan əla­və, ba­ğış­lan­ma di­lə­mək bü­tün mö­min­lə­rə fərz qı­lın­mış­dır:

«Və Rəb­bi­niz­dən ba­ğış­lan­ma­ğı­nı­zı di­lə­yə­si­niz. Son­ra Ona töv­bə edin ki, mü­əy­yən bir müd­dət si­zə yax­şı gün-gü­zə­ran ver­sin və hər bir əməl sa­hi­bi­nə mü­ka­fa­tı­nı eh­san bu­yur­sun. Əgər üz dön­dər­sə­niz, bi­lin ki, mən bö­yuk gü­nün si­zə üz ve­rə­cək əza­bın­dan qor­xu­ram» («Hud» su­rə­si, 3)

Bu ayə­dən həm­çi­nin o da mə­lum olur ki, Al­lah­'dan ba­ğış­lan­ma di­lə­mək ne­mət­lə­rin ve­ril­mə­si­nə sə­bəb ola­caq.

Bir çox Quran ayə­sin­də pey­ğəm­bər­lə­rin müx­tə­lif sə­bəb­lər­dən Al­lah'­dan ba­ğış­lan­ma di­lə­mə­lə­rin­dən bəhs edi­lir. Hə­min an­da hər han­sı bir gü­na­hı et­miş ol­salar da, Al­la­h'ın əza­bı­nı xa­tır­la­dıq­la­rı za­man və ya Al­la­hın bir im­ta­ha­nı ilə qar­şı­laş­dıq­la­rı za­man pey­ğəm­bər­lə­rin dər­hal Al­lah'­dan ba­ğış­lan­ma dilədiklərini gö­rü­rük. Bir ayə­də də Hz. Pey­ğəm­bə­ri­mi­zin (s.ə.v.) in­san­la­rın axın-axın di­nə gəl­dik­lə­ri­ni gö­rən­də Al­la­h'a şükür edib ba­ğış­lan­ma di­lə­mə­si bil­di­ri­lir. Baş­qa bir ayə­də isə cən­nə­tə da­xil olan mö­min­lə­rin mədh edi­lən xü­su­siy­yət­lə­ri ara­sın­da on­la­rın Al­lah­'dan ba­ğış­lan­ma di­lə­mə­lə­rin­dən bəhs edi­lir:

«Sə­hər­lər isə Al­lah'­dan ba­ğış­lan­ma­la­rı­nı di­lə­yir­di­lər» («Za­ri­yat» su­rə­si, 18)

Mə­lum ol­du­ğu ki­mi, ba­ğış­lan­ma di­lə­mək hə­min an­da gü­nah iş gö­rüb-gör­mə­mək­dən ası­lı de­yil. Ba­ğış­lan­ma di­lə­mək mö­mi­nin qul­lu­ğu­nu, Al­lah qar­şı­sın­da­kı aciz­li­yi­ni, Onun yar­dı­mı ol­ma­dan hət­ta gü­nah­dan uzaq ol­ma­sı­nın da müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı di­lə gə­tir­mə­si­dir. İnsanın ba­ğış­lan­ma di­lə­mə­yə əhə­miy­yət ver­mə­mə­si­nin əsa­sın­da öz aciz­li­yi­nin, qü­su­ru­nun, gü­nah­la­rı­nın fər­qin­də ol­ma­maq ki­mi qəf­lət və şü­ur­suz­luq da­ya­nır. Bu­nun tə­bii nə­ti­cə­si ola­raq da in­sa­nın qəl­bi qa­tı­la­şır və vaxt keç­dik­cə, o, öz nəf­si­ni ila­hi­ləş­di­rib şey­tanın əla­mə­ti olan xud­bin və özün­dən ­ra­zı bir və­ziy­yə­tə dü­şür. Özün­dən ­ra­zı­lıq isə Quran­da da bil­di­ril­di­yi ki­mi, in­san­la­rı az­ğın­laş­dı­rır, on­la­rı şey­ta­nın əs­gər­lə­ri­nə çe­vi­rir:

«(O büt­lər) on­la­ra heç bir kö­mək edə bil­məz­lər. On­lar öz­lə­ri isə büt­lər üçün ha­zır əs­gər­lər­dir» («Ya­sin» su­rə­si, 75)

2011-10-10 19:16:49

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top