Əmanəti öz sahibinə qaytarmaq

Hər insanın müxtəlif bacarıq və qabiliyyətləri, özünü inkişaf etdirdiyi fərqli cəhətləri var. Bun­dan əla­və, hər in­sa­nın iman də­rə­cə­si, Al­lah qor­xu­su və təq­va­sı da fərq­li­olduğu üçün, bun­la­ra bağ­lı ola­raq  mə­su­liy­yət his­si, əda­lət an­la­yı­şı, ha­di­sə­lə­rə qiy­mət ver­mək qa­bi­liy­yə­ti də fərq­lidir. Bu sə­bəb­dən hər kəsin da­şı­ya­ca­ğı mə­su­liy­yə­tin nö­vü və dərəcəsi də fərq­li ola bi­lər. Bir işi doğ­ru və ya əksiksiz şəkildə ye­ri­nə ye­ti­rə bi­lə­cək in­san hə­min işin «əh­li» he­sab edi­lir. Əma­nə­tin öz sa­hi­bi­nə qay­ta­rıl­ma­sı isə Quran­da bil­di­ri­lən bir əmr­dir:

«Al­lah si­zə əma­nət­lə­ri öz sa­hib­lə­ri­nə qay­tar­ma­ğını­zı və in­san­lar ara­sın­da hökm et­di­yi­niz za­man əda­lət­lə hökm et­mə­yini­zi əmr edir. Hə­qi­qə­tən, Al­la­hın bu­nun­la si­zə ver­di­yi öyüd ne­cə də gö­zəl­dir! Əl­bət­tə, Al­lah eşi­dən­dir, gö­rən­dir!» («Ni­sa» su­rə­si, 58)

Əma­nə­tin öz sa­hi­bi­nə qay­ta­rıl­ma­sı İs­la­mın əsa­sın­ı təşkil edən əda­lət an­la­yı­şı­nın mü­hüm bir his­sə­si­dir. Əma­nə­tin öz sa­hi­bi­nə təslim edildiyi, hökm­lə­rin əda­lət­lə ve­ril­di­yi İs­la­mi bir cə­miy­yət­də heç bir in­san haq­sız­lı­ğa və zül­mə mə­ruz qal­maz. Sis­te­min bü­tün sa­hə­lə­ri qü­sur­suz şə­kil­də fəa­liy­yət gös­tə­rər və mak­si­mum fay­da əl­də edi­lər.

Hal­bu­ki ca­hil cə­miy­yət­lər­də və­zi­fə bölgüsü əsa­sən yol­da­şlıq, dost­luq, qo­hum­luq mü­na­si­bət­lə­ri­nə və xə­tir-hör­mətə, qar­şı­lıq­lı mən­fə­ət­lə­rə gö­rə tən­zim­lə­nir. Bunun nəticəsi olaraq, yük­sək və­zi­fə­lə­rə və mə­qam­la­ra hə­min işi bil­mə­yən ca­hil, ağıl­sız, qa­bi­liy­yət­siz və ba­ca­rıq­sız in­san­lar gə­ti­ri­lir. Be­lə cə­miy­yət­lər­də əda­lə­tə və dü­rüst­lü­yə ria­yət edi­lib-edil­mə­mə­si barədə narahatlıqdan bəhs edilə bilməz. Nə­ti­cə­də də, heç bir iş­dən la­zı­mi fay­da əl­də edi­lə bil­məz. Ki­çik mə­na­fe qrup­la­rı­nın ma­raq­la­rı cəmiyyətin maraqlarından üstün tutulur və bö­yük so­si­al böh­ran­lar baş ve­rir.

Quran əxlaqını mə­nim­sə­yən bir cə­miy­yət­də isə be­lə prob­lem­lər ol­maz. Bu­na bax­ma­ya­raq mö­min in­san hər bir sa­hə­də əda­lə­tli ol­ma­lı, cahil cəmiyyətin meyar olaraq qə­bul et­di­yi də­yər­lə­ri heç bir hərəkətinə, qəbul etdiyi heç bir qərara, verdiyi heç bir hökmə qarışdırmamağa və Qurana ta­be ol­ma­ğa diq­qət etməlidir.

Xü­su­sən də, Al­lah yo­lun­da fik­ri mü­ba­ri­zənin  apa­rı­lması üçün ona tap­şı­rı­lan və­zi­fə­ni uğur­la ye­ri­nə ye­tir­mə­yin di­nin mən­fə­ət­lə­ri ba­xı­mın­dan ol­duq­ca stra­te­ji əhə­miy­yə­ti vardır. Bu­na gö­rə də, hər han­sı bir və­zi­fənin düzgünpay­lan­mama­sı, ba­car­ma­yan­la­ra mü­hüm iş­lə­rin ve­ril­mə­si ayə­nin hök­mü ilə zid­diy­yət təş­kil edən bir hə­rə­kət­dir. Bu isə İs­la­ma və mü­səl­man­la­ra zə­rər gə­ti­rir.

2011-10-10 19:20:36

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top