Bir məsələ barədə bilgiyə malik olmayıb, onu müdafiə etməmək (Bilmədiyi məsələni müdafiə etməmək)

İn­san­la­rın mü­da­fiə, tət­biq və təb­liğ et­dik­lə­ri hər hansı bir fi­krin və ya inan­cın vic­dan sa­rı­dan yüz fa­iz doğ­ru və də­qiq ol­ma­sı qə­naə­ti­nə gəl­mə­lə­ri və bu­na əmin ol­ma­la­rı əsas şərt­dir. Bu­nun ək­si, yə­ni in­san­la­rın doğ­ru ol­ma­sı­na vic­da­nən əmin ol­ma­dı­ğı və haq­qın­da mə­lu­ma­tı ol­ma­dı­ğı hər han­sı bir fik­rin, in­sa­nın və ya ha­di­sə­nin ar­dın­ca get­mə­lə­ri Quran­da qa­da­ğan edil­miş­dir. Al­lah Quran­da in­san­la­rın doğ­ru­lu­ğu­nu təs­diq edib ar­dın­ca get­dik­lə­ri hər bir fi­kir üçün axi­rət­də göz­lə­ri, qu­laq­la­rı və qəlb­lə­ri ilə he­sab ve­rə­cək­lə­ri­ni bil­dir­miş­dir:

«Bil­mə­di­yin bir şe­yin ar­dın­ca get­mə. Çün­ki qu­laq, göz və ürək - bun­la­rın ha­mı­sı sor­ğu-su­al olu­na­caq­dır» («İs­ra» su­rə­si, 36)

Mən­bə­yi sağ­lam olan və doğ­ru­lu­ğu qə­ti şə­kil­də bi­li­nən ye­ga­nə fi­kir sis­te­mi isə Al­la­hın doğ­ru ol­du­ğu­nu bil­dir­di­yi sis­tem­dir. Bu da Quran­da hər bir təfərrüatı  ilə bil­di­ri­lib. Bu­na gö­rə də mü­səl­man­lar vic­dan­la­rı­na uy­ğun ol­ma­yan və Quran­da bil­di­ril­mə­yən heç bir dü­şün­cə­ni qə­bul və təs­diq et­məz­lər. Mü­səl­ma­nın bir in­sa­nı və ya fik­ri dəs­tək­lə­mə­si üçün hə­min fi­kir Quran­da təs­diq olun­ma­lı və ya hə­min in­san Quran əx­la­qı çər­çi­və­sin­də hə­rə­kət et­mə­li­dir. Bu­na gö­rə də mü­səl­man­lar in­san­la­ra an­lat­dıq­la­rı, izah və töv­si­yyə et­dik­lə­ri, doğ­ru say­dıq­la­rı hər han­sı el­mi, so­si­al və di­ni möv­zu­da xü­su­si­lə bö­yük bir diq­qət­lə da­nı­şar­lar. On­lar haq­qı mü­da­fiə et­mə­yən heç bir in­sa­nı dəs­tək­lə­məz­lər. Vic­dan­la­rı­na uy­ğun ol­ma­yan heç bir ti­ca­rət və ya so­si­al iş­lə­rə şə­rik ol­maz­lar. Doğ­ru­lu­ğu şüb­hə­li olan heç bir fik­ri mü­da­fiə et­məz­lər. Mü­səl­man­la­rın da­nış­dı­ğı, töv­si­yyə və ya mü­da­fiə et­di­yi hər bir fik­rin doğ­ru­lu­ğu hər kə­sin açıq-aş­kar gö­rə bil­di­yi ay­dın­lıq­da olur.

2011-10-10 19:36:48

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top