Sözünə etimad göstərilməyəcək insanlar...

Hə­qi­qə­ti ta­pa bil­mək üçün in­sa­nın öz ağı­lı, bi­li­yi və ya təc­rü­bə­si ki­fa­yət et­mə­di­yi hal­lar­da, baş­qa bir in­sa­nın öyü­dü ilə hə­rə­kət et­mə­si Quran­da töv­si­yə edi­lən əx­laq­formasıdır. İn­san­lar çox vaxt səhv edə­cək­lə­ri­ni dü­şün­dük­lə­ri mə­sə­lə­lər­də doğ­ru­nu bil­mək və yan­lış etməməküçün qar­şı­la­rın­da­kı in­san­lar­la məs­lə­hət­lə­şir­lər. Yə­ni öyüd al­maq­da məq­səd hə­qi­qə­ti ta­pa bil­mək­dir.

La­kin hər bir in­san hər bir ha­di­sə­də doğ­ru ola­nı se­çə bi­lə­cək ağı­la və şüu­ra ma­lik de­yil. Ən azı doğ­ru­nu gör­sə də, öz mən­fə­ət­lə­ri­nə eti­na­sız ya­na­şıb bu hə­qi­qə­ti qar­şı tə­rə­fə izah et­mək əx­la­qı­na sa­hib de­yil. Bu­na gö­rə də yol gös­tər­mə­si üçün məs­lə­hət­ləş­mə apa­ra­cağı in­san­lar­da da mü­əy­yən xü­su­siy­yət­lər ol­ma­lı­dır. Bu xü­su­siy­yət­lə­rin ən əsa­sı in­sa­nın Al­la­ha iman gə­tir­mə­si­dir. Çün­ki bir in­sa­nın hə­qi­qə­ti dərhal müəyyənləşdirməsi və hətta öz mənfəətlərinə zidd olsa beləqar­şı tə­rə­fə izah et­mə­si vic­dan işi­dir. Bir in­sa­nın ma­neəsiz olaraq öz vic­da­nından istifadə et­mə­si­ni tə­min edən ye­ga­nə qüv­və Al­lah qor­xu­su və Al­lah sev­gi­si­dir.

Əx­la­qın­da nöqsan olan, yə­ni vic­da­nı ilə hə­rə­kət et­mə­yən bir in­san nə özü hə­qi­qə­ti gö­rmək iqtidarında olar, nə də qar­şı­sın­da­kı in­sa­nı doğ­ru­ya yö­nəl­də bil­mək ba­ca­rı­ğı­na sa­hib olar. Bu­na gö­rə də in­san­lar məsləhət üçün müraciət edib, fikirlərinə etimad göstərdikləri şəxsləri yaxşı seçməlidirlər. Bu sə­bəb­dən Al­lah Quran­da bu mə­sə­lə­də in­san­la­ra yol gös­tə­rə­cək bir çox in­cə­lik­lə­ri bil­di­rir. Ayə­də fik­ri­nə eti­mad göstərilməyən in­san­la­rın əx­la­qi xü­su­siy­yət­lə­ri bil­di­ri­lib və hə­min in­san­la­rın gös­tər­di­yi yo­la ta­be ol­maq qa­da­ğan edi­lib. Ayə­lər­də be­lə buy­ru­lur:

«İta­ət et­mə hər and içə­nə, al­ça­ğa; Qey­bət edə­nə, söz gəz­di­rə­nə; Xey­rə ma­ne ola­na, həd­di aşa­na, gü­na­ha ba­ta­na; Daş ürək­li­yə, əs­li-nə­sə­bi bi­lin­mə­yən ha­ram­za­da­ya - O, mal-döv­lət, oğul-uşaq sa­hi­bi ol­sa be­lə! Ayə­lə­ri­miz ona oxun­du­ğu za­man o: «Bun­lar qə­dim­lə­rin əf­sa­nə­lə­ri­dir!» - de­di» («Qə­ləm» su­rə­si, 10-15)

Baş­qa bir ayə­də də sö­zü din­lə­nil­məyən in­san­la­rın xü­su­siy­yət­lə­rin­dən iki­si­nə diq­qət çəkilmişdir:

«Elə isə Rəb­bi­nin hök­mü­nə səbir et və on­lar­dan gü­nah­kar və nan­kor ola­na bo­yun əy­mə!» («İn­san» su­rə­si, 24)

Söz­lə­ri­nə eti­mad gös­tə­ril­mə­yən, yə­ni on­la­rın gös­tər­di­yi yo­la, öyü­dü­nə gü­və­nil­mə­yə­n kəslər ayə­lər­də açıq və an­la­şıq­lı şə­kil­də bil­di­ri­lir. Bu təf­si­rə gö­rə, bir mü­səl­man ya­lan­çı, de­di-qo­du­edən, aq­res­siv, bəhs­keş, Al­la­hın hökm­lə­ri­ni çox ra­hat şə­kil­də po­zan, hiy­lə­gər və ya lağ edən in­sa­nın töv­si­yə­lə­ri ilə hə­rə­kət et­mə­mə­li­dir.

2011-10-10 19:44:19

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top