Dində zorakılığın olmaması və din əxlaqına hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət etmək

«İn­san­la­rı hik­mət­lə, gö­zəl öyüd-nə­si­hət ilə Rəb­bi­nin yo­lu­na də­vət et, on­lar­la ən gö­zəl su­rət­də mü­ba­hi­sə et. Hə­qi­qə­tən, Rəb­bin yo­lun­dan azan­la­rı da, haqq yol­da olan­la­rı da da­ha yax­şı ta­nı­yır!» («Nəhl» su­rə­si, 125)

İs­lam di­ni­nin xü­su­siy­yə­ti bu di­nin in­sa­nın onu yal­nız öz da­xi­lin­dən gə­lə­rək və qəl­bən qə­bul edə­rək ya­şa­ma­sı ilə Al­lah dər­ga­hın­da qə­bul edi­lən bir inanc sis­te­mi ol­ma­sı­dır. Al­lah di­nin bu xü­su­siy­yə­ti­ni Quranın bir çox ayə­lə­rin­də izah et­miş­dir. Mə­sə­lən, na­maz qı­lan bir in­san na­ma­zı­nı Al­lah üçün is­tə­yə­rək və se­və­rək qıl­ma­lı­dır. Həm­çi­nin mal-döv­lə­tin­dən Al­lah yo­lun­da xərc­lə­yən bir in­sa­nın hə­min iba­də­ti­nin Al­lah dər­ga­hın­da qə­bu­le­di­lən ol­ma­sı onun ver­di­yi bu sə­də­qə­ni is­tə­yə­rək və se­və­rək ver­mə­si­nə bağ­lı­dır.

Bir in­san mü­səl­man ol­maq üçün di­ni və Al­la­hı ağlıyla dərk et­mə­li və Onu qəl­bən də təs­diq et­mə­li­dir. Ye­ri­nə ye­tir­di­yi bu xid­mət­lə­ri nə üçün et­di­yi­ni bil­mə­li­dir. Mü­səl­ma­nın di­nə olan bağ­lı­lı­ğı onun Al­la­hın var­lı­ğı­na olan ina­mın­dan irə­li gə­lir. Bu sə­bəb­dən də di­nin tə­ləb­lə­ri­ni is­tə­yə­rək və se­və­rək ye­ri­nə ye­ti­rir. Do­la­yı­sı ilə İs­lam yal­nız in­sa­nın öz ri­za­sı ol­du­ğu təq­dir­də, hə­qi­qi mə­na­da ya­şa­na bi­lə­cək bir sis­tem­dir.

Bu­na gö­rə də din­də zo­ra­kı­lıq yox­dur. Al­lah mü­səl­man­la­ra di­nə qar­şı is­tək­siz olan in­san­la­ra İs­la­mı zor­la qə­bul et­dir­mə­yə ça­lış­ma­ma­ğı əmr et­miş­dir. Çün­ki Al­lah di­ni in­sa­nın zo­ra­kı­lı­qla de­yil, qəl­bən ye­ri­nə ye­ti­rəcəyi şə­kil­də yaratmışdır. Qəl­bən de­yil, zor­la qə­bul et­di­ri­lə­rək ya­şa­nan bir di­nin Al­lahın dər­ga­hın­da heç bir qiy­mə­ti ol­ma­ya bi­lər və bu halda hə­min in­sa­nın di­nə əməl et­mə­si ilə əməl et­mə­mə­si ara­sın­da da heç bir fərq ol­ma­ya­caq.

Mü­səl­man­la­rın din əx­la­qı­nı izah et­mə­si yal­nız gö­zəl söz­lü də­vət şək­lin­də ola bi­lər. Bu həm­çi­nin Al­la­hı se­vən­lə­rin din əx­la­qı­nı ya­şa­ma­sı­na istiqamətlənən  bir də­vət­dir. Din­də zo­ra­kı­lı­ğın ol­ma­ma­sı ilə bağ­lı bir ayə­də be­lə buy­ru­lur:

«Din­də məc­bu­riy­yət yox­dur. Ar­tıq doğ­ru­luq az­ğın­lıq­dan ayırd edil­di. Hər kəs Ta­ğu­tu in­kar edib Al­la­ha iman gə­ti­rər­sə, o, ar­tıq ən möh­kəm bir ip­dən ya­pış­mış olur. Al­lah eşi­dən­dir, bi­lən­dir!» («Bə­qə­rə» su­rə­si, 256)

Ayə­də­ki əmr­dən də gö­rü­nür ki, mü­səl­man­lar İs­la­mı təb­liğ edər­kən və ima­nı sev­di­rər­kən sö­zün ən gö­zə­li­ni iş­lə­dir­lər, qar­şı­la­rın­da olan in­sa­nı in­cit­mə­yə­cək, mü­səl­man­la­ra qar­şı qəlb­lə­rin­də bir sev­gi oyan­dı­ra­caq şə­kil­də di­ni əx­la­qı təb­liğ edir­lər. Çün­ki mü­səl­man­la­ra qar­şı qəl­bin­də sev­gi ya­ra­nan bir in­san­da on­la­rı bu qə­dər gö­zəl əx­laq­lı in­san­lar edən inanc sis­te­mi­nə qar­şı da ma­raq və sev­gi his­si əmə­lə gə­lə­cək. Bu­na gö­rə də gö­zəl söz onun qəl­bi­ni İs­la­ma daha da yaxınlaşdıran  mü­hüm amildir.

2011-10-10 19:41:06

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com