Oksigenin insan həyatındakı əhəmiyyəti

Oksigenin Yer üzündəki qüsursuz dövranı necə baş verir?
Allahın yaratdığı həssas oksigen nisbəti olmasa idi, nələr baş verərdi?
Oksigenin insan həyatında əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

Yerin atmosferi həyat üçün lazım olan əsas xüsusiyyətlərə sahib möhtəşəm bir təbəqədir. Yerin atmosfer qatı 77% oksigen, 21% azot və 1% karbon və arqon qazlarının qarışığından ibarətdir. Bu qazlardan ən vacibi oksigendir, çünki insan və heyvan orqanizmində enerji əldə etmək üçün baş verən kimyəvi reaksiyaların çoxunda oksigen iştirak edir. 

Oksigenin qüsursuz dövranı

Atmosferdə oksigen nisbətinin sabit qalması mükəmməl mübadilə sistemi ilə baş verir. İnsanlar və heyvanlar fasiləsiz olaraq oksigeni qəbul edir və onlar üçün zəhərli olan karbon qazını xaric edirlər. Bitkilər isə bu prosesin əksini həyata keçirirlər, karbon qazını həyatverici oksigenə çevirərək canlı aləmin həyatda qalmasında böyük rol oynayırlar. Bu yolla hər gün milyardlarla ton oksigen bitkilər tərəfindən istehsal edilərək atmosferə buraxılır. Əgər bitkilər, heyvanlar və insanlar eyni reaksiyanı həyata keçirsə idilər, dünya çox qısa bir müddətdə yaşanılmaz planetə çevrilərdi.

Allah üzərində yaşadığımız mavi planeti bizim üçün xüsusi olaraq hazırlamış və Quranda bildirdiyi kimi dünyanı canlılar üçün “döşəmişdir” (Naziat surəsi, 30).  Allahın dünyanı canlılar üçün yaratdığını bildirən digər bir ayə isə belədir:

Sizin üçün yeri məskən, göyü də tavan edən, sizə surət verib surətlərinizi gözəl şəklə salan, sizə pak nemətlərdən ruzi verən Allahdır. Budur sizin Rəbbiniz olan Allah. Aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər xeyirxahdır! (Mömin surəsi, 64).

Oksigenin ideal nisbəti

Tənəffüs etdiyimiz havadakı oksigen nisbətinin çox həssas tarazlıqlara bağlı olması olduqca düşündürücüdür.
Dünyaca məşhur alim Maykl Denton bu mövzuya belə diqqət çəkir:

“Atmosferdə daha çox oksigen ola və buna baxmayaraq həyat davam edə bilərdimi? Xeyr! Oksigen çox reaktiv elementdir. Hal-hazırda atmosferdə mövcud olan oksigenin 21%-lik nisbəti həyatın davam etməsi üçün dəyişilməsi təhlükəli olan ideal nöqtədədir. Bu nisbətin hər 1%-lik artımı ildırımın meşə yanğınına səbəb olma ehtimalını 70% artırır”.

İngilis biokimyaçı Ceyms Lavlok isə bu mühüm tarazlığı belə izah edir:

“Əgər oksigenin miqdarı 25%-dən çox olsa idi, hal-hazırda qida mənbəyi kimi istifadə etdiyimiz bitki növlərinin əksəriyəti, bütün tropik meşələr və arktik tundralar böyük meşə yanğınlarından yox olardı... Atmosferdə hal-hazırkı oksigen təhlükənin və faydanın mükəmməl şəkildə tarazlandığı nisbətdədir”.

Ancaq Allah canlılığın tarazlığını mükəmməl sistemlə qurmuşdur. Buna görə də atmosferdəki həssas oksigen nisbəti canlı həyat üçün ən ideal ölçüdədir. Bu nisbət, məşhur alim Lavlokun deyimi ilə “təhlükənin və faydanın mükəmməl şəkildə tarazlandığı nisbətdədir”.

Əgər oksigenin miqdarı Allahın təyin etdiyi səviyyədən daha az olsa idi:

Oksigen sürətlə tükənər, tənəffüs çətinləşər və bir müddətdən sonra canlılar nəfəs alsalar da boğularaq kütləvi halda ölərdilər.

Ozon qazının yaranması azalardı. Ozon qazının miqdarının dəyişməsi isə canlı aləmə ölümcül təsir edərdi. İndikindən daha az miqdarda olan ozon qazı günəşin ultrabənövşəyi şüalarının dünyaya daha şiddətli çatmasına və canlıların yox olmasına səbəb olardı. Ozon qazı indikindən daha çox miqdarda olsa idi, günəş şüalarının yerə çatmasına mane olacağından öldürücü təsiri olardı.

Çünki dərini günəşin ultrabənövşəyi şüalarından havadakı molekullar arasından ancaq oksigen qoruyur. 

Gündüz də qaranlıq olardı. İşıq zərrəcikləri daha az sınacağı üçün səma demək olar ki, gündüz də qapqara olardı.

Emal olunmamış metallar bir-birilərinə qaynaq olardı. (Metallar oksidləşdikləri üçün bir-birilərinə qaynamadan saxlana bilirlər)

Yer qabığı parçalanardı. (Yer qabığının 45%-i oksigendən ibarətdir.)

Hər kəsin daxili qulağı partlayardı. (Havanın təzyiqi 21% aşağı düşərdi.)

Betondan inşa edilmiş bütün binalar dağılardı. Oksigen beton istehsalında mühüm birləşdiricidir.
Bütün canlıların hüceyrələrində olan hidrogen qazı partlayardı. Suyun 1/3 hissəsi oksigendən ibarətdir. Oksigen olmadıqda hidrogen qaz halına keçir və həcmi genişlənir.

Okeanlarda buxarlanma baş verərdi.

Qısası, dünyada həyat olmayacaqdı.

Əgər oksigenin miqdarı daha çox olsa idi:

Qısa müddətdə atmosfer yanıcı xüsusiyyət qazanar və ən kiçik qıvılcımdan böyük yanğınlar yaranardı. Nəticədə isə dünya “qaz balonunun partlaması” kimi böyük bir partlayışla yanıb kül olardı.

Qayalar və metallar daha tez aşınmağa məruz qalardı. Buna görə də yer səthi sürətlə aşınıb eroziyaya uğrayar və həyat üçün böyük təhlükə yaranardı.

Nəhəng həşəratlar yaranardı. Həşəratların bədənlərinin böyüklüyü atmosferdəki oksigen ilə əlaqəlidir.

Göründüyü kimi oksigenin atmosferdəki nisbəti dünyada baş verən bioloji və tektonik proseslər nəticəsində həmişə tarazlıqda saxlanılır. Bu tarazlığın min illərdir qorunması və canlıların ehtiyac duyduğu şəkildə mühafizə olunması mövcud bir tarazlığı, başqa sözlə, bu tarazlığı qüsursuz şəkildə yaradan Allahın varlığını açıq-aşkar göstərir. Allah Quranda belə buyurmuşdur:
O, Xaliq, yoxdan Yaradan, Surətverən Allahdır. Ən gözəl adlar yalnız Ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə olanların hamısı Onun şəninə təriflər deyir. O, Qüdrətlidir, Müdrikdir. (Həşr surəsi, 24)

Oksigenin insan üçün əhəmiyyəti:

İnsan kimi kompleks bədənə sahib digər canlılarda enerji əldə etmək üçün baş verən bir çox kimyəvi reaksiyalar oksigenin iştirakı ilə həyata keçir. Karbon birləşmələri oksigenlə reaksiyaya girirlər. Reaksiya nəticəsində su, karbon qazı və enerji əldə olunur. 

Tənəffüs prosesi oksigen vasitəsilə baş verir

Bu prosesdə iştirak edən ATP (Adenozin Trifosfat) adlı  nukleotidlər hüceyrə daxilindəki biokimyəvi reaksiyalar üçün lazım olan kimyəvi enerjini daşıyırlar. Buna görə də biz davamlı oksigenə ehtiyac duyuruq və bu ehtiyacı qarşılamaq üçün tənəffüs edirik. Daim nəfəs alaraq havanı ağciyərlərimizə daxil edir və nəfəs verərək onu xaric edirik. Bunu o qədər çox təkrarlayırıq ki, nəfəs alıb vermənin normal hal olduğunu düşünürük. Əslində isə tənəffüs olduqca kompleks bir prosesdir.

Orqanizmimiz elə mükəmməl şəkildə tənzimlənmişdir ki, tənəffüs prosesini düşünmədən rahatlıqla yerinə yetiririk. Yeriyərkən, qaçarkən, kitab oxuyarkən, hətta yatarkən belə oqranizmimiz daima nə qədər tənəffüs etməli olduğumuzu hesablayır və ağciyərlərimiz də buna uyğun işləyirlər. Biz hal-hazırda belə tənəffüs etmək üçün tələb olunan əməliyyatların şüurunda olmadan nəfəs alıb-veririk. Tənəffüs prosesinə bu qədər çox ehtiyac duymağımızın səbəbi bədənimizdə hər saniyə baş verən milyardlarla ayrı əməliyyatın oksigenin iştirakı ilə baş vemiş reaksiyalardan ayrılan enerji sayəsində yerinə yetirilməsidir.

Nəfəs aldığımız anda ağciyərlərimizdə olan təxminən 300 milyon kiçik alveollara oksigen daxil olur. Alveolların divarlarını əhatə edən kapillyarlar dərhal oksigeni alır və əvvəlcə ürəyə, sonra isə bədənin hər yerinə daşıyırlar. Kapillyarlar oksigeni alarkən, eyni zamanda, atılacaq karbon qazını verirlər. 0,5 saniyədən də az davam edən bu əməliyyat nəticəsində ağciyərlərimizə daxil olan təmiz havanı kirli hava olaraq xaric edirik.

Ağciyərlərimizdə nə üçün 300 milyon alveol olduğunu düşünə bilərik. Burada əsas məqsəd ağciyərin hava ilə təmas sahəsini maksimum artırmaqdır. Alveollar sayəsində sıxışdırılan bu sahə əslində o qədər kiçikdir ki, əgər bu sahəni ağciyərin içindən çıxarıb düz bir səthə yaysaq tennis meydançası qədər yeri əhatə edər.
Burada əsas nöqtəyə diqqət yetirək. Ağciyərlərin içində çox mürəkkəb və mükəmməl bir sistem var. Ağciyərlərin içindəki alveolların və bu alveollara gedən bronxiolların lazımi ölçüdə olması oksigen mübadiləsini artırmaq üçün yaradılmış bir dizayndır. Ancaq bu sistemin işləməsi havanın sıxlığının, axıcılığınını və təzyiqinin bu qədər dar kanalların içində rahatlıqla hərəkət edəcək ölçülərdə olmasından da asılıdır.

Yeri sizin ixtiyarınıza verən Odur. Onun hər səthində gəzin və (Allahın) ruzisindən yeyin. Qayıdış da Onadır. (Mülk surəsi, 15)

Görmə əməliyyatı üçün oksigen lazımdır

Görmə əməliyyatı gözümüzün torlu qişa təbəqəsindəki milyonlarla hüceyrənin daim oksigenlə qidalanması nəticəsində mümkün olur. Əgər qanımızdakı oksigenin miqdarı azalsa idi, gözümüz qaralardı.

Əzələlərin işləməsi üçün oksigenə ehtiyac var

Bədənimizdəki əzələləri təşkil edən bütün hüceyrələr karbon birləşmələrini yandıraraq, yəni oksigenlə reaksiyaya girərək enerji əldə edirlər. Reaksiyanın nəticəsində isə orqanizmdən atılacaq karbon qazı yaranır. Karbon qazının orqanizmdən uzaqlaşdırılması bizim üzərində elə də düşünmədiyimiz nəfəs alıb-vermə prosesi ilə rahatlıqla yerinə yetirilir və yaşamağımız üçün lazım olan miqdarda heç axsamadan və tam vaxtında xaric edilir.

İnsanın Allahın varlığını və hər şeyin Onun tərəfindən yaradıldığını bildikdən sonra bu həqiqətə qarşı laqeyd davranması onun şüurunun bir növ qapandığını göstərir. Çünki yaşadığımız kainatı və dünyanı bizim üçün qüsursuzca yaradan, sonra isə bizi var edən Allahdır və insan bu həqiqəti həyatının ən vacib mövzusu olaraq qəbul etməlidir. Allah bu həqiqəti bizlərə belə bildirir:

O, göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir! Elə isə yalnız Ona ibadət et və Ona ibadətdə səbrli ol! Heç Ona oxşarını tanıyırsanmı?! (Məryəm surəsi, 65)

2018-07-02 22:44:37

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."