< <
6 / total: 12

Necə Bir İslam Həmrəyliyi?

19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində baş verən iki böyük dünya müharibəsi, bu müharibələrdə həyatını itirən milyonlarla insan, dağıdılan şəhərlər, yerlə bir olan yaşayış məskənləri, vəhşiliyin adi qarşılandığı həbs düşərgələri insanlar üçün ibrətamiz oldu. Müharibələrdə birbaşa iştirak edən qərb dünyası müharibədən sonra bu tarixi dramdan önəmli nəticə çıxarmışdı. Bunların başında ittifaq qurmaq fikri gəlirdi. Hansı ki, bu ittifaq ehtimal olunan problemləri asanlıqla və qısa müddətdə həll etməyin ən təsirli yollarından biri idi. Bundan əvvəl də müxtəlif Avropa ölkələri arasında ittifaqlar qurmağa çalışmışdılar. Ancaq bu ittifaqlar bəzən mənfəətlərdən, bəzən də ideoloji səbəblərdən dolayı uzun ömürlü olmamışdı. Ancaq bu dəfə qərb dünyası qurulacaq bu ittifaqın iqtisadi əməkdaşlıqdan və ortaq müdafiə paktından daha irəli olmasının labüdlüyünü, Avropanın ortaq mənəvi dəyərlər çərçivəsində birləşməsinin zəruriliyini fərq etmişdi. Əlbəttə, bu, uzun və çətin proses idi.

çiçekler

O zaman Rəbbiniz bildirmişdi: “Əgər şükür etsəniz, sizə artıraram, yox əgər nankorluq etsəniz, Mənim əzabım şiddətlidir”. (İbrahim surəsi, 7)

Müharibə Avropanın böyük güclərinin iqtisadiyyatını zəiflətmişdi və sənaye haradasa yerlə bir olmuşdu. Dağıdılan yüzlərlə şəhərin yenidən inşa edilməsi, təhsil və səhiyyə ocaqlarının bərpa edilməsi lazım gəlirdi. Bundan başqa, Avropada müharibə sona çatsa da, müstəmləkələrdə azadlıq hərəkatları başlamışdı. Bütün bu şərtlər daxilində stabilliyin təmin edilməsi və dağınıq quruluşlara baxmayaraq birlik əmələ gətirmək çox çətin görünürdü. 1951-ci ildə sənayeni dirçəltmək məqsədilə qurulan Avropa Kömür və Polad İttifaqı bu təşəbbüsün ilk addımı oldu. Sonradan Avropa İqtisadi Birliyinə, ən son olaraq da Avropa İttifaqına çevrilən bu birlik üzv ölkələr arasında məhsulların, sərmayə və iş gücünün sərbəst dövriyyəsini təmin edən, ümumi pul vahidinə və ortaq hüquqi anlayışa sahib güclü birlik halına gəldi. Bu gün Avropa İttifaqı dünya siyasətinin istiqamətverici qüvvələrindən biridir.

56 müsəlman ölkəsinin üzv olduğu İslam Konfransı Təşkilatı müsəlmanları öz ətrafında toplayan – üzv sayına və coğrafi mövqeyinə görə – ən böyük müsəlman təşkilatıdır. Bu təşkilatdan başqa eyni coğrafi ərazilərdə yaşayan müsəlman ölkələri arasında müxtəlif ticari və hərbi əməkdaşlıqlar da mövcuddur. Bunların hər birinin əhəmiyyətli fəaliyyətləri var və mövcud olmaları çox faydalıdır. Lakin İslam dünyasının yekun qərarlar almaq haqqına sahib olan, ortaq siyasət yürüdən və bunları qərarlılıqla tətbiq edən, bütün müsəlman dünyasının ortaq səsi olan və yalnız müəyyən bölgənin deyil, bütün müsəlmanların problemlərini həll edən daha kompleks birliyə ehtiyacı var. Bu birliyin fəaliyyət dairəsi iqtisadi, hərbi və sosial sahələri əhatə etməlidir. Bu birlik sayəsində müsəlman ölkələri arasında yekdillik və uzlaşma mühiti qurulub həmrəylik ruhu inkişaf etdiriləcək. Beləliklə, ilk növbədə birlik altında toplanan ölkələrin təhlükəsizlik problemləri ortadan qalxacaq, daha sonra təşkil olunacaq çox yönlü əməkdaşlıqlarla üzvlərin rifah səviyyəsinin yüksəlməsi təmin olunacaq. İslam dünyası tək vücud halında hərəkət edəcək, dolayısilə, müsəlman cəmiyyətlərinin lehinə olan strategiyaları inkişaf etdirmək mümkün olacaq.

20-ci əsrin ikinci yarısında başda Fələstin olmaqla, Bosniya, Kosovo, Qarabağ, Kəşmir, Açeh kimi ərazilərdə baş verənlər müsəlman dünyasını əhəmiyyətli gerçəkliklə qarşı-qarşıya gətirmişdir. Minlərlə mülki şəxsin həyatını itirdiyi, uşaqların yetim qaldığı və vəhşiliyin üst həddə çatdığı bu ərazilərdə Qərbin bu drama ya heç, ya da gec reaksiya göstərməsi, lazımi tədbirlərin alınmasında ləng tərpənməsi müsəlmanlara bir daha xatırladır ki, bütün məsuliyyəti İslam dünyası öz üzərinə götürməlidir. Belə ki, müsəlman xalqlarının hüquqlarının qorunması, ehtiyaclarının aradan qaldırılması hər kəsdən əvvəl müsəlmanların problemidir və İslam dünyası bu mövzuda son dərəcə aktiv olmalıdır. Müsəlman ölkələrinin bütün müsəlmanların təhlükəsizliyini zəmanət altına alacağı gücə çevrilməsi ancaq beynəlxalq siyasətdə İslam dünyasının vahid səs olaraq təmsil edilməsi ilə mümkündür. İslam dünyası hərbi, siyasi və iqtisadi cəhətdən vahid blok yaratmalıdır. Öz daxilində bərabərliyi təmin edən İslam dünyası dünya sülhünün təminatçısına çevriləcək, beləliklə də, bəzi radikal ünsürlər və mədəniyyətlər qarşıdurması tərəfdarları öz nəzəriyyələrinin reallaşması üçün lazımi mühit tapa bilməyəcəklər.

Cənab Adnan Oktarin “Denge” Televiziyasi Müsahibəsi (İyul 2008)

Adnan Oktar: Müsəlman ölkələri böyük gəlirə sahib olsalar da, əhalisi kasıbdır. Demək olar ki, bütün İslam ölkələrində əhali kasıbdır, həm də yaşayış keyfiyyəti aşağıdır. Əksəriyyəti belədir. Halbuki buna heç bir səbəb yoxdur. Lakin İslam Birliyi qurulsa, ağıllı surətdə İslam Birliyi məclisi təşkil olunsa, bu problemlərin hamısı köklü şəkildə həll olunar. İslam əxlaqının dünyaya hakimiyyəti də an məsələsi olar. İldırım sürəti ilə yayılar. Buna görə də birlik mövzusunun üzərində çox durmaq lazımdır.

İslam Birliyinin Əsas Quruluşu

terör

Xeyr! Kim yaxşı işlər görüb Allaha təslim olarsa, Rəbbi yanında onun mükafatı olar. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. (Bəqərə surəsi, 112)

İslam Birliyi quruluşu elə olmalıdır ki, üzv ölkələr milli müstəqilliyini, milli sərhədlərini mühafizə etsin və hər bir ölkə öz milli hüquq və maraqlarını qorusun. Amma bütün bu suveren ölkələri ortaq İslam mədəniyyəti çevrəsində birləşdirəcək orqanlar təşkil olunmalıdır. Belə ki, bu orqanlar ortaq siyasəti inkişaf etdirib bunun həyata keçməsi üçün qərarlar verməlidir. Məqsəd dövlətlərin quruluş cəhətdən birləşməsi deyil, ortaq siyasət və maraqlar çərçivəsində birləşməsi və bu siyasətin həyata keçirilməsində birliyin təsir gücünün olmasıdır.

Qurduğu modern dövlət anlayışı ilə Türkiyə Cümhuriyyətini dayanıqlı demokratik ölkəyə çevirən Atatürkün İslam dünyasının birlik və bərabərliyi haqqında əhəmiyyətli izahları var. Bir dövlətin ən əhəmiyyətli ünsürlərindən birinin milli sərhədlər daxilində var olmaq hüququ olduğunu ifadə edən Atatürkün təsbitlərinin doğru olduğu zaman ərzində sübut olunmuşdur. Məlum olduğu kimi, Osmanlı İmperiyasının süqut etmə mərhələsində Osmanlıda yaşayan xalqların bir qismi yanlış yönləndirmələrlə dövlətin yanında olmağın yerinə xarici qüvvələrlə əməkdaşlıq etmişdilər. Lakin müxtəlif imtiyazlar qazanacaqlarını umaraq bu yolu seçənlər əməkdaşlıq etdikləri ölkələrin hegemonluğu altına girməklə müstəmləkəyə çevrilmişdilər. Bu xalqlardan bəziləri Cümhuriyyətin ilk illərində Mustafa Kamala təmsilçi göndərib onları istismar edən liderlərin yanlış təxminlərindən şikayət etmiş, hətta bəziləri Türkiyə ilə birləşmək tələblərini dilə gətirmişdilər. Atatürkün bu təkliflərə verdiyi qarşılıq İslam Birliyinin təməlinin necə olduğunu göstərən əhəmiyyətli cavabdır:

Bütün İslam aləminin mənəvi yöndən olduğu qədər maddi yöndən də birlik içində müttəfiq olmasından sadəcə sevinərik. Bunun üçün bizim öz hüdudlarımız daxilində müstəqil olduğumuz kimi, suriyalılar və iraqlılar da milli hakimiyyətə əsaslanan müstəqil güc olaraq ortaya çıxmalıdırlar.

Göründüyü kimi, Atatürkün ilk öncə vurğuladığı xüsus həmin ölkələrin müstəqillik qazanmalı olduqlarıdr. İslam Birliyinin əhəmiyyətinin şüurunda olan Atatürk bu birliyin təsir qazana bilməsi üçün üzvlərin milli sərhədləri daxilində öz müstəqilliyini qazanan, milli iradəyə əsaslanan və öz ayaqları üzərində dura bilən dövlətlərin mövcudluğunun əhəmiyyətinə diqqət çəkmişdir. Dolayısilə, qurulacaq təşkilatın üzvlərinin ərazi bütövlüyünü və müstəqilliklərini qoruması hazırda da son dərəcə əhəmiyyətlidir.

endüstri, sanayi
 

İslam dünyasının siyasi, iqtisadi və hərbi yöndən blok təşkil etməsi mövcud imkanların daha da artırılmasını təmin edər. Beləliklə, bütün İslam coğrafiyasında mədəni və iqtisadi yüksəliş baş verər.

Bu birlik sayəsində dünya müsəlmanları bir-biriləri ilə birbaşa münasibətdə olacaq, problemləri yaxından görəcək və həmrəyliyə daxil olacaqlar. Bölücü və şovinist anlayışlar bir kənara qoyulub bütün müsəlmanların qardaş olduğu əsas götürüləcək. Dövrümüzdə İslam dünyasına hakim olan fərqli düşüncələr, izahlar və modellər arasında razılıqların təmin edilməməsi müsəlmanların birlikdə hərəkət etməsinə mane olur. Bu təşkilatın bərabərlik çağırışı etnik mənsubluğa, iqtisadi şərtlərə və ya coğrafi mövqeyə əsaslanmayacaq. İrq, dil və mədəni xüsusiyyətlərdən qaynaqlanan hər cür düşmənçilik bu birliyin sayəsində ortadan qalxacaq. Haqqında danışılan təşkilatın bərabərlik anlayışı bir topluluğun digərinə üstün gəlməsini təməl almayacaq. Bu birliyə şəfqət, sevgi və mərhəmət ruhu hakim olacaq.

İslam Birliyinin qurulmasında əsas məqsədlərdən biri bütün müsəlmanlara istiqamət verən nüfuzlu bir mərkəzin təşkil olunmasıdır. Bunun üçün bu mərkəz mütləq bütün müsəlmanlara xitab edə bilməli, başqa sözlə desək, bütün fərqli anlayışları öz çətiri altında toplamağı bacarmalıdır. İslam Birliyi təməl islami dəyər və inancları əsas götürməli, adət və düşüncə fərqliliklərini anlayışla qarşılamalı və bu müxtəliflikləri mədəni zənginliyə çevirməyi bacarmalıdır. Bu fərqliliklər ortaq qərar almağa və siyasi iradəyə mane olan ünsürlərə çevrilməməlidir. Müsəlman ölkələri arasındakı bütün ixtilaflar bu mərkəz sayəsində həll olunub anlaşılmazlıqlar ortadan qaldırılmalıdır. Bu minvalla, öz daxili problemlərini həll edə bilən İslam dünyası digər mədəniyyətlərin nümayəndələri ilə olan problemlərini də asanlıqla həll edə biləcək imkana sahib olacaq. Həmçinin bütün müsəlmanları birləşdirən bu mərkəzin ortaq siyasət yürüdüb bunu həyata keçirməsi mümkün olacaq.

 

Dövrümüzdə İslam dünyasının müştərək hərəkət etməsini labüd edən və təcili həllini gözləyən məsələlər dünya siyasətinin əsas gündəlik məsələləridir. Fələstin, Kəşmir, İraq kimi siyasi problemlər, terrorizmə qarşı aparılacaq fikri mübarizə, geridəqalmışlıq, yoxsulluq, səhiyyə və təhsil bu məsələlərin ən vaciblərindir. Bunlar regional və ya yalnız o torpaqlarda yaşayan xalqları maraqlandıran problemlər deyil. Bunlar bütün müsəlmanları maraqlandıran, dolayısilə, həll olunması üçün İslam dünyasının həmrəyliyini tələb edən problemlərdir. Heç kim Məscidül-Əqsada baş verənlərin yalnız fələstinliləri maraqlandırdığını, Kəşmirdə zülmə məruz qalan sadə müsəlmanların öz başlarına çarə tapmalı olduqlarını və ya İslam dünyasının hər hansı bir bölgəsində aclıq içində yaşayan uşaqların həmin ölkənin problemi olduğunu iddia edə bilməz. Müsəlmanlar inanclarından dolayı bu vəziyyəti qəbul edə bilməzlər.

Lakin müsəlmanlar aralarında güclü birlik qura bilmədikləri üçün onların yerinə bu və oxşar mövzularda başqa ölkələr müxtəlif həll yolları önə sürürlər. Belə ki, bu təkliflər çox vaxt müsəlmanların maraqlarını görməzlikdən gələn və ya qısa müddətli həll yolu olmaqdan o tərəfə getmir. Münaqişə və anlaşılmazlıqların baş alıb getdiyi bəzi bölgələrdə müsəlmanların mövqeyinin güclü olmaması irəli sürülən təkliflərdə onların söz sahibi olmalarına əngəl yaradır. “Sülh planı” adı altında müsəlmanlara təqdim olunan layihələrdəki maddələr çox vaxt onları daha da çətinliyə salır. Bu müsəlmanların haqlarının qorunması üçün İslam dünyası müştərək hərəkət etməlidir.

Bunun kimi İslam Birliyini gözləyən başqa bir məsuliyyət bu mərkəzin olduqca aktiv çalışmalı olduğunu göstərir. Birliyin nizamlı fəaliyyəti üçün koordinasiyalı iş prinsipinə əsaslanan daimi mərkəzin yaradılması və alt strukturlarının təşkili təmin edilməlidir. Bu birlik fəaliyyəti ilə inam oyatmalı, üzvlər də öz haqlarının birlik tərəfindən ən yaxşı şəkildə qorunacağından əmin olmalıdırlar.

İslam Birliyi dəyişən siyasi şərtlərə asanlıqla uyğunlaşmaq, lazımi strategiyaları inkişaf etdirəcək düşüncəyə sahib olmaq məcburiyyətindədir. Dünyada gedən proseslərə yalnız təxirə salınmadan reaksiya verən və ya qınayan deyil, təşəbbüskarlıqda aktiv olan mərkəzə ehtiyac olduğu açıq-aşkardır. Bu mərkəz müntəzəm olaraq koordinasiya vəzifəsini öz üzərinə götürməli, fəaliyyətləri bütün üzv ölkələrin mənfəətlərini əhatə etməlidir. Bu birlik baş verən hadisələri obyektiv formada dəyərləndirməklə bütün İslam dünyasının tələblərini göz önündə tutmalıdır. Üzv ölkələr arasında baş verə biləcək narazılıqları ortadan qaldıran və müsəlmanların digər cəmiyyətlərlə münasibətlərində onları qoruyan mexanizm kimi fəaliyyət göstərəcək İslam Birliyi müsəlman dünyasının mədəni, siyasi və iqtisadi təsirini artıracaq.

İslam Birliyinin müsəlmanları vahid güc halına gətirməsi və müsəlman ölkələrini bir-biri ilə bütünləşdirən quruluş olması üçün müasir ictimai dəyərləri qoruması, hüquq və insan haqlarına hörmətlə yanaşması və demokratik anlayış üzərinə qurulması da həddindən artıq əhəmiyyətlidir. Unutmaq olmaz ki, bu dəyərlər İslam əxlaqının əsasıdır.

Cənab Adnan Oktarin Tasca-Ya (Türk-Ərəb Elm, Mədəniyyət və Sənət Dərnəyi) Verdiyi Müsahibə (21 Noyabr, 2008)

Adnan Oktar:İslam Birliyində bütün ölkələr bütövlüyünü qoruyacaq. Pakistan, Pakistan kimi qalacaq; Türkiyə, Türkiyə olaraq qalacaq; İran, İran kimi qalacaq. Yəni rejim dəyişikliyi iddiası yoxdur. Fəqət bunda sevgi, məhəbbət və qardaşlığın bütün birliyə yayılması və bunun milli siyasət olaraq tətbiq edilməsi var. Qəlblərin birləşməsi, məhəbbətin birləşməsi ilə qurulacaq birlikdir bu. Əslində, gerçək İslam Birliyi budur. İnsanlar iki cür düşünürlər. Bir qismi düşünə bilər ki, bu birlik bir dövlətin gücü ilə, təzyiqlə və ya qorxudaraq ola bilər. Halbuki İslamın əsasında sevgi var, məhəbbət var, dinclik var, sevinc var – bayram sevinci var. Bunları müsəlman ölkələri arasında bərpa etmək lazımdır. Burada yaxşı niyyət olmalıdır, səmimiyyət olmalıdır. Qarşılıqlı sənayedə, həmçinin elm və texnologiyada hər cür investisiyanın sərbəst şəkildə təminatı üçün iş görülməlidir. Bunun üçün biz pasport və viza probleminin həll olunmasını istəyirik ki, həm də ticarət və hər hansı bir işə pul yatırmaq rahat olsun. Yəni şəxsiyyət vəsiqəsini göstərib sərhəddən keçsinlər. Əslində, heç kimə göstərməyə belə ehtiyac yoxdur. Yəni mən vəsiqəmi götürüb Azərbaycana gedə bilməliyəm. Suriyaya, Qazaxıstana gedə bilməliyəm. Həmçinin digərlərinə. Burdan gəmiyə minib Tunisə, Əlcəzairə gedərəm. Orada qardaşlarımla söhbət edərəm. Axşam yeməyini birlikdə yeyərik, Allahı anarıq. Ertəsi gün də dönərəm. Lazım olarsa, ticarət də edərəm. Belə bir sistem, sevgi birliyi lazımdır. Hazır dövlətlər var ikən, hazır işləyən sistem var ikən onlar niyə pozulsun? Bu sevgi mühitində qovğa, münaqişə, terror, yoxsulluq və s. hamısı ortadan qalxar. Yəni məcbur etmək deyil, sevgi və səmimiyyət əsasdır. Sevgi və səmimiyyət olduqda, deməli, İslam əxlaqı hər yerə hakimdir. Bir də, əlbəttə, əlində silah tutub bu hadisələri həll etməyə çalışanlar var. Bu olmaz, belə şəkildə olmaz.

 

Cənab Adnan Okatrin “Kral Karadeniz” Televiziyasi Müsahibəsi (2 Yanvar, 2008)

Adnan Oktar: Hazırda İslam Birliyi üçün bütün şərtlər yaranıb. İslam Birliyi qurulub sərhədlər açılanda biz buradan avtomobilə minib düz Xəzərə qədər gedəcəyik, dənizin kənarında oturub yemək yeyəcəyik. Oradan da başqa yerə. Sərhəddə təkcə salam verməliyik o qədər. Yəni pasporta, vizaya ehtiyac yoxdur. Sərhəd qapıları başdan başa geniş olmalıdır. Bu birliyin gözəl yönü odur ki, burda irqçilik yox, sevgi var... Fəqət bu məntiqdə, mənim dediklərimdə dərin sevgi, məhəbbət var; Allah sevgisi, Allahın qullarına yardım etmə düşüncəsi var. Burada xristianları da, musəviləri də qoruyan sistem var. Bütün ərəb aləmini, İslam aləmini qucaqlayan bir quruluş var... Bu mübarək, gözəl birlik mütləq qurulacaq. Bu, bizim qədərimizdə var. Bunun üçün gərək sevgi və istək olsun. Türkiyədə bunu istəyənlər 90%-ə çatdıqda məsələ həll olunar. Onsuz da qəlblərdə bu istək yarandıqda qapını açmaq on dəqiqə belə çəkməz. Yəni qapını açmaq problem deyil, bunu qəlbən qəbul etmək əhəmiyyətlidir. Ən çoxu on, on beş dəqiqə çəkər qapının açılması, o qədər.

Sülhsevər və Uzlaşdirici İslam Birliyi

Muayyad Camisi, tablo

İslam Birliyi təkcə müsəlmanlara deyil, bütün bəşəriyyətə sülh gətirməyi hədəf götürməli, aldığı qərarlarda sülh yönlü və uzlaşdırıcı davranış göstərməlidir. İslamın əsası Allahın Quranda bildirdiyi gözəl əxlaqdır. Bu əxlaq iman edənlərin şəfqətli, fədakar, səbirli və ədalətli olmasını tələb edir. İslam insanları asayiş və sülh dolu dünyaya dəvət edir. “Bəqərə” surəsinin 208-ci ayəsində belə buyurulur:

Ey iman gətirənlər! İslamı bütövlüklə qəbul edin və şeytanın addım izləri ilə getməyin. Şübhəsiz ki, o, sizə açıq-aydın düşməndir.

Müsəlman Allahın əmrlərinə tabe olan, Quran əxlaqına dəqiqliklə əməl edən, dünyanı gözəlləşdirən, sülh və dincliyi hakim edən insandır. Məqsədi insanlara yaxşı davranıb xeyirli işlər görməkdir. Müsəlmanlar Rəbbimizin sonsuz mərhəmət və şəfqətinin onlarda təzahür etməsinə çalışarlar. Allah Quranda çevrəsinə daima xeyir gətirən, ətrafındakı olaylarla maraqlanan, insanları doğru yola çağıran əxlaqı məqbul göstərmişdir. Bir ayədə ətrafına heç bir faydası toxunmayan şəxslərlə daima xeyirlərdə yarışan insanlar arasındakı fərq belə müqayisə olunur:

Allah eləcə də iki kişi barəsində məsəl çəkdi; Onlardan biri laldır, heç bir şeyə gücü çatmır və öz ağasına bir yükdür. Onu hara yollasa, xeyirlə qayıtmaz. Məgər doğru yolda olub ədalətli işlər görməyi əmr edən bir kimsə ilə belə bir adam eyni ola bilərmi? (Nəhl surəsi, 76)

Bu ayədə bildirilən hikmət İslam Birliyi üçün də yol göstərici olmalıdır. İslam Birliyində din əxlaqının insanlara qazandırdığı fədakarlıq, qardaşlıq, dostluq, dürüstlük, ədalət və sədaqət anlayışı ən gözəl şəkildə təmsil edilməlidir.

şehit müslümanlar

Xeyr! Kim yaxşı işlər görüb Allaha təslim olarsa, Rəbbi yanında onun mükafatı olar. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. (Bəqərə surəsi, 112)

 

İnsanların fikir, düşüncə və yaşayış azadlığını qoruyan İslam əxlaqı insanlar arasındakı gərginliyi, anlaşılmazlığı, bir-birilərinin haqqında pis danışmağı, hətta uyğunsuz zənni belə qadağan edir. Müsəlmanların qurduğu birlik bu əsasları əsas götürüb dünya sülhü üçün fəaliyyət göstərməlidir.

Quran əxlaqı müsəlmanların müharibədən və hər cür münaqişədən çəkinməsini, anlaşılmazlıqları müzakirə yolu ilə aradan götürməsini və uzlaşdırıcı olmasını tələb edir. Müharibə Qurana əsasən, yalnız məcbur qaldıqda əl atılacaq və mütləq müəyyən insani və əxlaqi sərhədlər daxilində aparılacaq və istənilməyən zərurətdir. Möminlər ortaya çıxan problemlərdə həmişə sülhə və uzlaşmağa üstünlük verərlər, ancaq qarşı tərəfdən hücum edildikdə özlərini müdafiə etməklə vəzifəlidirlər. Bir ayədə yer üzündə savaşı təxribatçıların çıxartdığı və Allahın onları sevmədiyi belə açıqlanır:

... Onlar hər dəfə müharibə alovunu yandırdıqda Allah onu söndürər. Onlar yer üzündə fitnəkarlıq törətməyə səy göstərirlər. Allah isə fitnəkarları sevmir! (Maidə surəsi, 64)

Peyğəmbərimizin (səv) həyatına nəzər saldıqda müharibənin ancaq zəruri hallarda və müdafiə məqsədilə aparıldığını görə bilərik.

Quranın Peyğəmbərimizə (səv) vəhyi tam olaraq 23 il çəkdi. Bunun ilk 13 ilində müsəlmanlar Məkkədə bütpərəstlərin arasında azlıq kimi yaşadılar və böyük təzyiqlərə məruz qaldılar. Onların bir çoxuna fiziki işgəncələr verildi, bəziləri öldürüldü və çoxunun evi, malları qarət edildi, sürəkli həqarət və təhdidlərlə üzləşdilər. Buna baxmayaraq, müsəlmanlar şiddətə əl atmadan yaşamağa davam etdilər və bütpərəstləri sülhə çağırdılar. Nəticədə, bütpərəstlərin təzyiqləri dözülməz həddə çatanda müsəlmanlar daha azad və dostyana mühitin olduğu Yəsrib (sonradan Mədinə) şəhərinə hicrət edərək burada öz idarəçilik sistemlərini qurdular. Öz siyasi quruluşlarını bu şəkildə formalaşdırdıqdan sonra da Məkkənin aqressiv bütpərəstlərinə qarşı savaşmadılar.

Təvazökarlıq, təmkinlilik və insanlara yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək İslam topluluğunun xüsusiyyətidir. “Bəqərə” surəsinin 143-cü ayəsində Rəbbimiz müsəlmanların insanlara şahid və nümunə olmaq üzrə “orta” cəmiyyət olduqlarını bildirmişdir. Başqa bir ayədə isə müsəlmanların bəşəriyyətə xeyirli topluluq olmasının zərurəti belə bildirilmişdir:

Siz insanlar arasında üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Siz yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha iman gətirirsiniz. (Ali-İmran surəsi, 110)

Allahın Quranda bildirdiyi xüsusiyyətləri üzərində daşıyan müsəlmanların meydana gətirdiyi quruluş bütün bu gözəl əxlaq özəlliklərini qorumalı və bu məziyyətlərin ən gözəl təmsilçisi olmalıdır. Bütün bunlar İslam Birliyinin hansı strategiyanı izləməli olduğunu da açıq şəkildə göstərir. İslam Birliyi ilk öncə müsəlman ölkələri arasındakı anlaşılmazlıqları ortadan qaldırmalı, İslam dünyasına sülh gətirməli, digər tərəfdən bütün dünyada münaqişə və qarşıdurmalara təkan verən hər cür hərəkətlərə qarşı çıxmalı, müharibəni körükləyən davranışları əngəlləməlidir. Dövrümüzün ən böyük problemləri arasında yer tutan terrorizmlə və beynəlxalq cinayətkar təşkilatlarla mübarizə aparmalı, kütləvi qırğın silahlarına nəzarət kimi beynəlxalq məsələlərdə belə beynəlxalq cəmiyyətlərlə əməkdaşlıq etməli, hətta bu ünsürlərə qarşı mübarizədə lider olmalıdır.

An Interview with Mr. Adnan Oktar Bytasca
(Turkish Arab Association for Science, Culture and The Arts), November 21st, 2008)

Adnan Oktar: The Turkish-Islamic Union will protect the integrity of all countries. Pakistan will still be Pakistan. Turkey will still be Turkey, and Iran will still be Iran. In other words, there is no pretension to a regime change. But there is joy, love and brotherhood spreading across the whole foundation and being implemented as a national policy. It is a union that will result from the unification of hearts, of love. That will be a real Turkish-Islamic Union. Some people may think of a union established by state force, intimidation or fear. The fact, however, is that love lies at the heart of Islam, and peace and peace of mind, and openness and joy. An atmosphere of rejoicing. Friendship. Establishing these among Muslim countries and Turkic states. Establishing a Turkish-Islamic Union under the leadership of the Turkic states, themselves led by Turkey. We want good intentions and honesty to rule here and reciprocal investment in industry, science and technology. We want all such investment to be unfettered, and for there to be no passport or visa regime. We want that obligation to be lifted so there can be free trade and a free exchange of love and friendship. In other words, we want anyone producing an ID card to be able to cross the border. In fact, there should be no need to show it to anyone. I must be able to take my ID card and go to Azerbaijan. Or Syria, or Kazakhstan. I must be free to go to Morocco, Tunisia or Algeria. I will get on a ship and go to Tunisia and Algeria. And I will talk with my brothers there. We will dine together in the evening and remember Allah. And I will come back the next day. And if trade and business are required, I will do business. That system will be a union of love. In the presence of pre-existing states and a ready functioning system, why should these be annulled?... Terror, disorder, conflict and poverty will all disappear in this climate of love. It will be based on love and sincerity, not on imposition. Once you have love and sincerity, the moral values of Islam will rule everywhere. Some people try to resolve these issues with swords in their hands. That is out of the question.

Reporter: You talk about Turkey and the Turks being in the vanguard. Do you think Turkey is ready for the task?

Adnan Oktar: It is ready. And the historic conditions are driving it in that direction. All Islamic countries and Turkey are currently uneasy. Turkey is uneasy internally. There is the PKK problem, the high cost of living. Our nation is now devoid of joy. It has lost its joy. That also goes for Islamic countries. It is what happens in all systems without a head. No body can live without a head. When there is a system with a head, Turkey is a country to lead it excellently. It has its experience from the Ottoman Empire. It has a mature and well-trained administrative staff. The managing class in Turkey is very large and rational. This means a highly successful power. And nobody denies that. Why should people object to Turkey if they are happy, if Turkey's leadership and playing the role of older brother serves them and if they benefit from it? The benefit for Turkey will be this; terror will come to an end. In a moment. And Turkey will become wealthy. And all the oppression in Islamic countries will end.

Həlledici Mərkəz Olmalıdır

farklı dinlerden insanlar
 
 

Yuxarıda İslam dünyasının həllini gözlədiyi mövzulardan (Fələstin, Kəşmir, Əfqanıstan, İraq və s.) qısa şəkildə bəhs etdik və İslam Birliyinin qurulması ilə bu problemlərin sürətlə həll olunacağından danışdıq. İslam Birliyinin üzərinə bu mənada böyük məsuliyyət düşür. Bu birlik mütləq həlledici mərkəz olmalıdır.

Dünyada baş verənlər təkcə müsəlmanlara deyil, dünyadakı bütün insanlara mənfi təsir göstərir. Yoxsulluq, korrupsiya, əxlaqsızlıq, gəlirin düzgün bölünməməsi, zülm və ədalətsizlik milyonlarla insanı çarəsiz vəziyyətdə qoyur. Aclıqdan ölən körpələr, küçəyə atılan uşaq və yaşlılar, çadır və baraklarda yaşamağa məcbur qalan qaçqınlar, pulu az olduğundan müalicə ala bilməyən xəstələr yalnız müsəlman ölkələrində deyil, (geridə qalmış ölkələrdə daha çox olmaqla bərabər) inkişaf etdiyi deyilən bir çox ölkədə problem olaraq qalır.

Ehtiyac içindəki məzlum insanlar onlara yardım əlinin uzanmasını gözləyirlər. Müsəlmanların bu barədə daşıdığı məsuliyyət bir ayədə belə xəbər verilir:

Sizə nə olub ki, Allah yolunda və: “Ey Rəbbimiz! Bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən çıxart, bizə Öz tərəfindən bir himayəçi təyin et, bizə Öz tərəfindən bir yardımçı təyin et!” –deyən zəif kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz? (Nisa surəsi, 75)

Müsəlman ölkələrinin İslam Birliyi çətiri altında toplanması müsəlmanlarla qeyri-müsəlmanlar arasındakı gərginlikləri aradan qaldıracağı kimi, müsəlmanların öz aralarındakı problemləri də həll edəcək. Hazırda müsəlmanlar arasındakı anlaşılmazlıqlar qərb ölkələri və ya onların nəzarətindəki beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən həll edilməyə çalışılır. Müsəlman ölkələrinin mədəniyyətinə və tarixinə yad olan xarici qüvvələrin (bəzən faydalı olsalar da) İslam mədəniyyətinin məsələlərini həll etməsi o qədər mümkün görünmür. Halbuki müsəlman ölkələri bütün problemlərini öz aralarında həll edə bilərlər. Beləliklə, problemlər həm beynəlxalq arenaya çıxarılmadan həll olunar, həm bu həll olunmuş məsələlər müsəlmanlara faydalı olar, həm də İslam dünyasının birlikdə hərəkət etməsi bir qüdrət nişanəsinə çevrilər. Bu gün İslam dünyasının ən böyük çatışmazlıqlarından biri ortaq siyasətdə zəiflik göstərmək və şəxsi mövzularda belə təsirli strategiyadan istifadə etməməkdir.

bahçe, çeşmeler

Allah əmin-amanlıq yurduna çağırır və istədiyini doğru yola yönəldir. (Yunis surəsi, 25)

Sən bağışlama (yolunu) tut, yaxşı iş görməyi əmr et və cahillərdən üz döndər. (Əraf surəsi, 199)

 

İslam Birliyi başda müsəlman ölkələri olmaqla, bütün insanların dərdinə çarə tapıb onları axtardıqları sabitlik və təhlükəsizliklə təmin etmək üçün məsuliyyət daşıyır. Hər müsəlman ölkəsinin öz siyasi, demoqrafik və iqtisadi problemləri var. Dünyanın fərqli yerlərində də buna bənzər müxtəlif problemlər mövcuddur. Bu problemlərin hər biri üçün fərqli həll yollarının tətbiq olunması lazım ola bilər. Lakin əsas problemlər və bunların həll yolları hər yerdə eynilik təşkil edir. İnsanlara narahatlıq verən bir çox şeylər Quran əxlaqının lazım olduğu kimi tətbiq olunmamağından qaynaqlanır. Bu problemlərin həll edilə bilinməməsinin təməlində hadisələrə Quran işığında qiymət verməmək durur. Buna görə də bütün bu çatışmazlıqların aradan götürülməsi üçün Quran əxlaqından qaynaqlanan açıq fikirlilik, dürüstlük, fədakarlıq, ədalət kimi vəsflər müsəlmanların yol göstəricisidir.

farklı dinlerden insanlar

Həqiqətən də, iqtisadi problemlərin həlli ilə sosial əxlaq arasında əhəmiyyətli əlaqə var. Məsələn, iqtisadi problemlərin ən əhəmiyyətli ünsürlərindən biri olan sosial ədalətsizlik, əsasən, əxlaqi problemdir. İslam əxlaqını mənimsəyən cəmiyyətdə sosial ədalətsizlik olmaz. Allah Quranda bildirmişdir ki, insanlar ehtiyacdan artıq qalanını ehtiyacı olanlarla bölüşsünlər. Həmçinin Allah israfı da haram buyurmuşdur. Maddi imkanları müəyyən insanlar üçün imtiyaza çevirmək və yalnız bir qrup şəxs arasında bölüşdürmək Quran əxlaqına ziddir.

Quran əxlaqı sosial həmrəyliyi tələb edir və insanların bir-birilərinin ehtiyaclarını qarşılamağını əmr edir. Hətta iman edənlər – özlərinin ehtiyacı olsa da – yeməklərini ilk öncə kasıblara və əsirlərə verəcək qədər fədakar əxlaqa sahibdirlər. Üstəlik, bunu insanların deyil, Allahın razılığını qazanmaq üçün edərlər. Quranda belə buyurulur:

Onlar özlərinin istədikləri şeylərdən kasıba, yetimə və əsirə də verərlər (və deyərlər): “Biz sizi yalnız Allahın üzü xətrinə yedirdirik və sizdən nə əvəzini, nə də minnətdarlıq gözləyirik!” (İnsan surəsi, 8-9)

farklı dinlerden insanlar

Fərdlər arasındakı həmrəylik və yardımlaşma asanlıqla millətlərarası münasibətlərdə də təmin edilə bilər. Burada da İslam əxlaqı İslam Birliyinə üzv ölkələrə yol göstərəcək. Bir tərəfdə həddindən artıq lüks həyat yaşayan ölkə mövcud olduğu halda, digər tərəfdə yeni doğulan minlərlə körpənin aclıqdan ölməsi qəbul edilə bilməz. Vicdanlı olan hər kəs bu vəziyyətdən narahat olar.

Bu gün bir çox xeyriyyə cəmiyyəti və beynəlxalq təşkilat həmin ölkələrə yardım etmək üçün fəaliyyət göstərir. Belə ki, bu təşəbbüslər bölgələrə yardım paketləri çatdırmaqdan o tərəfə getmirlər. Çox vaxt bu yardımları öz ünvanına çatdırmaq belə mümkün olmur. Belə vəziyyətdə geridə qalmış ölkələrin sistemlərindəki qüsurları köklü şəkildə aradan qaldırmaq, mafiya və cinayətkar dəstələrin önünü kəsmək və cəmiyyətdə təhsil yolu ilə vicdana və açıqfikirliliyə əsaslanan yeni şüur formalaşdırmaq tələb olunur.

Allahın Quranda əmr etdiyi kimi, israf ortadan qaldırıldıqda, həmrəylik ruhu inkişaf etdirildikdə, insanlar paylaşmağa təşviq edildikdə və xüsusilə insanlar vicdanlı olmağı öyrəndikdə iqtisadi tarazsızlığı ortadan qaldırmaq mümkün olar. Bu həll yollarını İslam dünyasında ən təsirli formada tətbiq edəcək quruluş isə İslam Birliyidir.

Cənab Adnan Oktarin “Tempo” Televiziyasina Verdiyi Müsahibə (3 Dekabr, 2008)

Adnan Oktar: Ən güclü silah sevgidir. Sevginin açmadığı heç bir qapı yoxdur. Sevgidən istifadə etməlidirlər. Bomba deyil, silah deyil, hər yerdə sevgi. Sevgi hər ölkəyə diz çökdürər, hər ölkəni özünə əsir edər. Məsələn, Amerika İslam Birliyinə icazə verərmi? Verər, amma bir silah lazımdır. Bu silah sevgidir. Sevginin qarşısında Amerika dura bilməz. Sevginin qarşısında Rusiya dura bilməz. Çin də dura bilməz. Sevgi, yaxşı niyyət əsas olduqdan sonra İslam Birliyini qəbul etməyən heç bir ölkə olmaz. Amma tam mənada səmimiyyət və insan sevgisi olmalıdır. İnsanlar arasında ayrı-seçkilik etmək olmaz, hamısına Allahın yaratdığı qul olaraq şəfqət və sevgi duymaq.

 

Cənab Adnan Oktarin “Timothy Furnish” Müsahibəsi (14 Dekabr, 2008)

Adnan Oktar: Mənim dediyim birliyə sevgi, sülh, qardaşlıq hakimdir; sənət və estetikaya, gözəlliyə əhəmiyyət vermək hakimdir. Rifaha, sabitliyə, insanların hürriyyətinə, demokratiyaya əhəmiyyət vermək hakimdir. Xristianlara, musəvilərə də dərin şəfqət və sevgi göstərmək hakimdir. Məsələn, mənim düşüncəmdə İsrail də İslam Birliyinin içindədir. Dolayısilə, irq, qan və gen üstünlüyü iddiası yoxdur. Burada şəfqət və sevgi birliyi var. Sərtlik yoxdur, insanları narahat edən heç bir şey yoxdur. İnsanların xoşbəxtliyi və sevinci üçün çalışan sistem var.

 

An Interview with Mr. Adnan Oktar By Turkmeneli Tv, April 22nd, 2008

Adnan Oktar: The most perfect thing to do is to set up the Turkish-Islamic Union. To assume the leadership of all Islamic countries and all Turkish provinces, because all Turkish provinces are generally Muslim. But at the same time, Turkey must play the role of older brother in the region. It must defend Armenian interests and strive to enrich them, too. It must bring peace to Palestine and Israel and the whole region and act as older brother to the region. That is the most urgent task. It is also very important in terms of the EU. Being freed from terror and the fear of terror will be a great blessing and luxury for them. The Turkish-Islamic Union will make that very sure and sound. All the sufferings and disorder in the Islamic world will end. Turkish-Islamic states will move toward a civilization on the European scale, or even greater. That is because the Turkish-Islamic countries are potentially very wealthy. The area is very wealthy. But they are not well-organized. Turkmenistan and Azerbaijan, for example, are places with a huge potential. Their union means the greatest civilization in the world.

 

Cənab Adnan Oktarin Azərbaycanin Apa Xəbər Agentliyinə Verdiyi Müsahibə
(16 Avqust, 2008)

Adnan Oktar: İslam Birliyinin olmadığı dövr həmişə əzab çəkmək dövrü olacaq. Yəni buna çarə yoxdur. Bunu Qafqazda görürük, başqa bölgələrdə görürük. Hələ də görməyə davam edirik. Bunun sonu gəlməz, bu qan dayanmaz, bunun tək həlli İslam Birliyidir. Bunu gecikdirmək insanları məsuliyyət altında saxlayır. Buna görə də var gücümüzlə çalışmalıyıq. Keçən hər gün zərər və əleyhimizədir. Baxın, Gürcüstanda axan qanlar, abxazların narahatlığı, rusların çəkdiyi iztirab, bunların hamısının kökündə İslam Birliyinin olmaması yatır. Türkiyə bu gün təklif etsə ki, iki dövlət tək millət kimi birləşək, inanın 24 saat sonra buna müsbət cavab gələr, inşaAllah. Suriya ilə də elə, İraq ilə də elə, yəni bunu qəbul etməyən heç bir İslam ölkəsi yoxdur. Belə bərəkətli və gözəl birliyi rədd etmək üçün gərək adamın psixoloji problemi olsun. Bu, bütün dünyaya xeyirlidir, biz bu yola davam edirik. İnşaAllah, bu birlik qurulacaq. Bu, bunların əlamətidir, Allah göstərir. Bu birlik olmayanda nə baş verəcəyini göstərir.

Vətəndaş Hüquqlarına Hörmətlə Yanaşmalı və Ədalətli Olmalıdır

Həqiqi İslam əxlaqının hakim olduğu cəmiyyətdə vətəndaşların hüquq və azadlıqları böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hər kəsin hüquq və azadlıqları təminat altına alınır və insanların azad və layiqli həyat yaşaması hədəf götürülür. Allah Quranda müsəlmanlara bütün insanların Allah qatında bərabər olduqlarını (üstünlüyün ancaq təqva ilə olduğunu) bildirmiş və insanlara qarşı ədalətli, bağışlayıcı və anlayışlı olmağı əmr etmişdir. Fərqliliklərə hörmət göstərmək və onların arasında ədalətlə hökm etmək əhəmiyyətli mömin əlamətidir.

Peyğəmbərimiz (səv) tərəfindən ilk İslam cəmiyyətində aparılmış tənzimləmələr cəmiyyətin quruluşu və idarə edilməsi sahəsində müsəlmanlar üçün yol göstərici olmuşdur. Müsəlmanların ilk konstitusiyası kimi qəbul edilən və dövrün şərtlərinə görə çox qabaqcıl hüquq anlayışını özündə əks etdirən Mədinə sazişi İslam cəmiyyətinin vətəndaş hüquqları və ədalət anlayışını göstərən əhəmiyyətli bir nümunədir. Mədinə sazişi ilə şəhərdəki fərqli inanclara sahib insanların hamısına təməl hüquq və azadlıqları tanınmış, insanların mal və can varlıqları, həmçinin ailələri və ibadət məkanları təminat altına alınmışdır. Fərqli inanc cəmiyyətlərinin ortaq siyasi quruluş içində yaşamasını təmin edən bu anlaşma ilə bir-birilərinə uzun illər boyu kin və düşmənlik bəsləyən qəbilələr də uzlaşdırılmışdır. Mədinə sazişindən əlavə müşriklərə qarşı daim ədalətlə davranılmış, onların qoruma və himayə tələbləri Peyğəmbərimiz (səv) tərəfindən qəbul edilmişdir. Hz.Muhəmməd dərin şəfqət və mərhəməti ilə insanlar arası əlaqələrin həmişə mədəni və dostyana olmasını istəmişdir.

azerbeycan_endonezya_petrol

İslam bəşəriyyətə müasir dünyadan 1400 il əvvəl vətəndaş hüquqları, qanunlar və hüquq dövləti qarşısında bərabərliyi, eyni zamanda iqtisadi azadlıqlar kimi dəyərləri qazandırmışdır.

İslamın yayılması əsnasında fəth edilən torpaqlarda tətbiq edilən ədalət də bütün cəmiyyətlərə nümunə olmuşdur. Dövrümüzdə də bir çox qərb mütəfəkkirinin təqdir və hörmətlə andığı bu ədalət anlayışı o dövrdə çoxlu sayda insanın və xalqın öz tələbləri ilə müsəlmanların idarəsinə keçməsinə və bir çoxunun da İslamı qəbul etməsinə vəsilə olmuşdur. Peyğəmbərimiz (səv) Quranda bildirilən ədalət anlayışını ən gözəl şəkildə tətbiq etmiş, onun yolunu izləyən səhabələr və sonrakı müsəlmanlar da Peyğəmbərimizin (səv) bu üstün əxlaqını tətbiq etməyə davam etmişdilər. Bu davranışları ilə Allahın “Yaratdıqlarımız içərisində elə bir ümmət də vardır ki, haqq ilə doğru yola aparır və bunun sayəsində ədalətlə hökm edirlər” (Əraf surəsi, 181) ayəsində bildirildiyi kimi, insanlar arasında ədaləti yayan ümmət olmuşdular.

İslamın insanlara öyrətdiyi dəyərlərdən biri də fikir azadlığı və idarəetmədə iştirak etmək hüququnun olmasıdır. Bu, İslamın sosial sahədə əsas əmrlərindən biri olan məsləhətləşmədə ortaya çıxır. Allah müsəlmanlara işlərini məşvərətlə həll etməyi, yəni bir-biriləri ilə məsləhətləşərək hərəkət etməyi əmr etmişdir:

O kəslər üçün ki, Rəbbinin dəvətini qəbul edir, namaz qılır, işləri barədə öz aralarında məsləhətləşir, onlara verdiyimiz ruzidən (Allah yolunda) xərcləyirlər. (Şura surəsi, 38)

Məsləhətləşmək həm fərdlərin bərabər söz sahibi olmaqlarına, həm də qərarların alınmasında çox yönlü dəyərləndirməyə imkan yaradır. Bu zaman fərqli fikir sahibləri də bir-birilərinə qarşı anlayışlı davranırlar. Məşvərət zamanı kimin fikrinin qəbul edildiyi əhəmiyyət daşımır. Əsas odur ki, ən doğru fikir qəbul edilir. Başqa sözlə desək, məşvərətin əsas məqsədi cəmiyyət üçün ən xeyirli və ən dəqiq qərarların alınmasını təmin etməkdir. İslam əxlaqı onu tələb edir ki, iman edənlər öz fikirlərində israr etməsinlər, vicdana, ədalətə və xeyirə ən uyğun olan fikrə tabe olsunlar. Möminlər “mənim fikrim qəbul olunsun”, “mən düşündüyüm ən doğrudur” kimi inada və təkəbbürə əsaslanan israrlılıqdan çəkinməlidirlər. Bunlar Allah qatında gözəl olmayan davranışlardır. Müsəlman “... Hər bilik sahibindən də üstün bir bilən vardır” (Yusif surəsi, 76) ayəsinə əsasən, bilməlidir ki, hər zaman ondan daha yaxşı bilən biri ola bilər və buna görə də öz düşüncəsinin ən doğru olduğunu iddia etməsi tamamilə yanlış hərəkətdir.

Odur ki, İslam əxlaqının həmin məşvərət prinsipi dövrümüzdə İslam Birliyinə əhəmiyyətli dərəcədə işıq tutur. İslam Birliyi elə bir siyasi mədəniyyət üzərinə inşa edilməlidir ki, müsəlmanlar heç bir təzyiq olmadan öz fikirlərini ifadə edə bilsinlər və haqları hər sahədə qorunsun. Beləliklə, müsəlman cəmiyyətləri İslam Birliyi öndərliyində insanların bir-birilərinin fikirlərinə hörmətlə yanaşdığı, ədalət və azadlığın hakim olduğu, zülm və haqsızlığın tamamilə ortadan qaldırıldığı cəmiyyətlər olacaq. Eyni zamanda İslam dünyası təkcə müsəlmanların asayiş və təhlükəsizliyini qorumaqla qalmayacaq, həm də dünya mədəniyyətinin yol göstəricisi olacaq.

çöl_ tarım_azarbeycan_ürdün_mısır

Azərbaycan və İndoneziyadakı neft çıxarma işləri

Səhraların əkinçiliyə yararlı hala gəlməsi üçün hazırlanan layihələr müsəlman ölkələrinin iqtisadi inkişafı baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Misir, İordaniya və Mərakeşdəki layihələrdə mühüm nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Müsəlman ölkələr arasında qurulan iqtisadi əməkdaşlıqla bu və bənzəri layihələrdən daha məhsuldar nəticələr qazanmaq mümkündür.

 

gökdelen

Malayziyada 452 metr yüksəklikdə yerləşən Petronas ekiz qüllələri dünyanın ən uzun binalarıdır.

... (Allah) sizə sığınacaq verdi, Öz köməyi ilə sizi qüvvətləndirdi və sizə pak ruzilərdən verdi ki, bəlkə, şükür edəsiniz. (Ənfal surəsi, 26)

 

gökdelen
 

İslam əxlaqı insanları ifrat xərclərdən və israfdan çəkindirir. Bu, İslam əxlaqının yaşandığı cəmiyyətlərə sosial ədaləti gətirir. İslamda sosial ədalət cəmiyyətə hakim olan əxlaqi dəyərlərlə təmin edilir. Dolayısilə, gerçək Quran əxlaqının yaşanması və müsəlmanların birlik içində olması İslam dünyasının rifahına və aydınlanmasına vasitəçilik edir.

 

gökdelen

1. “Divan Bəyi xanəgahı” mədrəsəsi, 1622, Buxara
2. “Ələddin” karvansarayı, 1229, Aksaray
3. 17-ci əsrə aid karvansara, Pəncab
4. “Shir Dar” və “Tilla” mədrəsələri, Səmərqənd

Səndən nə verəcəklərini soruşurlar. De: “Verəcəyiniz hər bir xeyir valideynlərə, qohum-əqrəbaya, yetimlərə, kasıblara və müsafirlərə aiddir. Siz nə yaxşılıq edirsinizsə, şübhəsiz ki, Allah onu bilir”. (Bəqərə surəsi, 215)

... o, (qənimətlər) aranızdakı zənginlərin dövləti olub qalmasın... (Həşr surəsi, 7)

Mallarını Allah yolunda xərcləyənlərin məsəli yeddi sünbül verən bir toxumun məsəlinə bənzəyir ki, sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah dilədiyi kimsənin (mükafatını) artırar. Allah (hər şeyi) əhatə edəndir, biləndir. (Bəqərə surəsi, 261)

 

Cənab Adnan Oktarin “Asia Rfa” Radiosuna Verdiyi Müsahibə (14 Iyun, 2008)

Adnan Oktar: Bu birlik işğalçı, yaxud eqoist birlik deyil. Bu birlik sevgi, dostluq, yardımlaşma, şəfqət birliyidir. Dünyəvi zəmində olacaq, çünki bu, çox əhəmiyyətlidir. Dünyəvi, sülhsevər və demokratiyanı müdafiə edən sistem olduqdan sonra Çinin bundan çəkinməsi üçün səbəb qalmaz. Əlbəttə, bu həm də İsrailə rifah gətirər. Bütün bölgədə qarşıdurmalar bir anda dayanar. Bilirsiniz, Fələstin də iztirab içindədir, amma İsrail də iztirab çəkir. Hər an başlarına bomba düşmək ehtimalı var. Hər an bir hadisə baş verə bilər. İsrail divarların içində yaşayır. Sanki əsir olublar, özlərini əsir etməklə divarların arasına məhkum ediblər. O divarları uçurmaq lazımdır. O yerlərə ticarət üçün çoxlu yük maşınları getsin, avtobus və gəmilər getsin. Çini də bu mövzuda inandırmaq mümkündür, əlbəttə, bu, bir az qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə ola bilər... Bu düşüncə Çini lazımsız qorxulardan qurtaracaq, klassik dövlət siyasətindən vaz keçirəcək. Çünki klassik dövlət siyasətində nə edirsən? Mənfəət gördüyün yer var, gedib oranı işğal edirsən. Adamları əzib orada yaşayırsan. Qan sormaqla yaşamağa ehtiyac yoxdur. Bu, sevgi və dostluqla olur. Yəni yarasa gedib qan sormaqla yaşayar. Çinə bu yaraşmaz... Bir pantürkizm var, bir panislamizm, bir də İslam Birliyi var. Pantürkizmdə elədir ki, adam istədikdə türk irqinin dünya irqlərindən üstün olduğunu və bütün dünya irqlərinin onun köləsi olduğuna dair açıqlama verə bilər. Əlbəttə, insanlar bundan qorxarlar. Yaxud məsələn, İslam Birliyi kimi düşünər. O qatı şərtlərin hakim olduğu amansız sistemə döndərməyə çalışa bilərlər. Biz bunu tarixin qaranlıq səhifələrində görmüşük. Əvvəlki dövrlərdə gördük bunu. Burada məqsəd elə bir sistem deyil. Burada dünyəvilik sığortası var. Sistem tamamilə dünyəvilik üzərinə qurulacaq, bu, çox əhəmiyyətlidir. Buddist də, ateist də, xristian da, müsəlman, musəvi də – hamısı birinci sinif insan, birinci sinif vətəndaş olacaq. Bu dünyəvilik prinsipi ilə təmin ediləcək. Lakin coşqun sevgi mühiti, sabitlik və əlbəttə, güclü hərbi birlik. Harada terror varsa, qan axıtmağa gərək yoxdur, deyərsən ki, qardaş, terroru dayandır. Adam o dəqiqə son verər buna, yəni çəkindirici gücün qarşısında insan bunu uzada bilməz. Dünyanın harasında olursa olsun, terror baş verəndə əlaqədar şəxsi çağırıb deyərsən ki, qardaş, eyibdir, bunu etməyin. Məsələ o dəqiqə bitər. Amansız güc olacaq İslam Birliyinin hərbi gücü, ağlasığmaz dərəcədə güclü olacaq, kimdən nə xahiş etsə, o dəqiqə edər. Dolayısilə, münaqişələr, ədalətsizliklər bitər. Buna görə də heç kim buna etiraz etməz.

 

An Interview With Mr. Adnan Oktar By Kusadasi Tv, July 14th, 2008

Presenter: What can you tell us about the Turkish-Islamic Union? Many people regard it as utopian. That is how many people look at it. Do you really believe it will happen?

Adnan Oktar: If, may Allah forbid, Konya, Izmir and Adana were separated from us, and we then said, "But we are brothers, how is this possible? We must unite" would it be at all logical for someone to then say that they are separate entities, that the idea is utopian and out of the question? No. In the same way, it is illogical for the Turkic states to be separated from us. We share the same religion, speak the same language and share the same racial roots. Everything about us is the same; our culture, customs and traditions. There is no reason for us to be separated. That is why the passport requirement must be lifted between these countries, between the Turkic states and Islamic countries. And the visa. People must be free to come and go as they please. Trade must be as free as possible. Connections must be as free as possible. That happens in the EU, so why not in the Turkish-Islamic Union? People travel and settle to the country they choose in the EU. They do not need passports or visas. And we are brothers, so why should we not do that? There is no reason at all. Of course it can happen. The Turkish-Islamic lands are the most attractive in the world and have the world's greatest mineral reserves and the largest oil reserves. We have flour, butter and sugar, and now we just need to bake the cake. That is what all the Turkish people want.

İslam Dünyasının Inkişafını Hədəfdə Saxlamalıdır

İslam dünyasının başlıca problemlərindən biri də müsəlman ölkələrinin böyük əksəriyyətinin geridə qalmasıdır. Buna görə də İslam Birliyinin əsas hədəfləri arasında İslam dünyasının inkişaf etdirilməsi və yoxsul ölkələrə dəstək verib iqtisadi problemlərinin həll olunması gəlməlidir. Bütün müsəlman ölkələrdə:

– Yoxsulluğa qarşı mübarizə aparmaq;

– Yeni investisiyalara təşviq etməklə iş imkanları yaratmaq;

– Sosial nizam və sabitlik təmin etmək;

– Sosial ədaləti təminat altına almaq, iqtisadi bərabərsizlikləri ortadan qaldırmaq;

–Beynəlxalq və regional əlaqələri, həmçinin əməkdaşlıqları gücləndirmək.

Cənab Adnan Oktarin “Associated Press Of Pakistan” Müsahibəsi (6 Sentyabr, 2008)

Adnan Oktar:Bir dənə kərpic alsaq, heç nə çıxmaz. İki dənə alsaq, yenə də bir şey çıxmaz. Amma kərpiclərin hamısını alıb suvayıb bəzəsək, taxta da vursaq, saray çıxar ortaya. İslam aləmi də elədir, kərpiclər kimi dağınıqdır. Belə olanda  ortaya sənət, mədəniyyət, gözəllik, estetika və ağıl çıxmır. Birlik və bərabərlik içində olsaq, toplu şəkildə hərəkət etsək, bu gözəllik ortaya çıxar. Bunun üçün bu birlik bütün İslam ölkələri tərəfindən rəsmi şəkildə və heç gecikdirilmədən dəstəklənməlidir. Məsələn, Gürcüstanla Rusiya arasında problem çıxdı. İslam Birliyi olsaydı, belə şey olmazdı. Həmin an həll edilərdi. Çünki Rusiyaya da hörmət göstərmək lazımdır, ruslar gözəl insanlardır, gürcülər də gözəl insanlardır. Onlara da hörmət qoymaq lazımdır. Bölgədə aranı düzəldən heç kim yoxdur. Halbuki ağıllı olmaq əsasdır, ağıllı qərarlar verib lazımi nəticələr əldə etmək lazımdır. Hər iki tərəfin lehinə olan və hər iki tərəfə fayda gətirən qərarlar verilə bilər. Lakin belə olmur, hər iki tərəfin əleyhinə qərarlar çıxır. Nəticədə ikisi də narahat olur və münaqişə çıxır. İslam Birliyi bölgənin və dünyanın mənəvi öndəri olacaq. Bu, bir mənəvi fədakarlıq sistemidir. Mənfəət sistemi deyil. Gözəl əxlaqı olunca, əlbəttə, istər-istəməz Allahın izni ilə bərəkət və bolluq olar. Əlbəttə, neft və digər faydalı qazıntılardan mükəmməl şəkildə istifadə olunmalıdır. Bunlardan həm Avropa, həm Çin, həm Rusiya, həm də İslam aləmi istifadə etməlidir. Amma indi, məsələn, Əfqanıstanın nə faydalı qazıntılarından, nə də neftindən istifadə edilmir. Məsələn, Şərqi Türküstanda da təbii sərvətlər tamamilə yerin altındadır, istifadə oluna bilmir. Türkiyənin də tutumu məlumdur, yəni müəyyən tutuma sahibdir. Bu qədər gücün bir araya gəlməsi inanılmaz güc deməkdir və möhtəşəm bir mədəniyyətin əsasını təşkil edir. Bunu görürük, möhtəşəm mədəniyyətin bu əsasdan çıxacağı açıq şəkildə hiss olunur.

İslam dünyasında maddi fərqliliklərdən qaynaqlanan sıxıntılar minimuma endirilməlidir. İqtisadi və siyasi sahədə, ən əhəmiyyətlisi isə mədəniyyət sahəsində müsəlman ölkələri arasındakı birlik geridə qalanların sürətlə irəliləməsinə, lazımi imkana sahib olanların fəaliyyətlərinin məhsuldarlılığına zəmin yaradacaq. Eyni zamanda bu birlik və bütünlük elmi-texnoloji sahədə də böyük nailiyyətlər qazandıracaq.

İqtisadi inkişaf elm və texnologiya sahəsinə qoyulan investisiyaları artıracaq və belə ki, texnologiyanın inkişafı iqtisadiyyatın daha da sürətlə böyüməsini təmin edəcək. İqtisadiyyatın inkişafı ilə yanaşı, təhsil səviyyəsində də təbii yüksəlmə baş verəcək, cəmiyyət çoxtərəfli inkişafa doğru irəliləyəcək. İslam Birliyi vətəndaşların vizasız və sərhəd maneəsi olmadan rahat hərəkət etməsini, sərbəst ticarəti, azad sahibkarlığı dəstəkləyəcək sistemdir və bu da İslam dünyasının sürətlə inkişafına təkan verəcək.

İqtisadi dirçəliş təbii şəkildə müsəlman ölkələrin sürətlə müasirləşməsinə və yüksək mədəniyyətə doğru irəliləməsinə şərait yaradacaq. Müsəlmanların iqtisadi mədəniyyətinin qərb cəmiyyətlərinin bir qisminə hakim olan hedonist (həzz hissinin ali məqsəd olması) mədəniyyətdən fərqli olduğunu və olacağını burada vurğulamaq lazımdır. İslamda da qərb cəmiyyətlərində olduğu kimi, azad iqtisadiyyat əsaslıdır. Xüsusi mülkiyyət hüququ var və hər kəs istədiyi kimi təşəbbüskarlıq göstərə bilər. Əldə edilən qazancın dəyərləndirilməsi məsələsinə gəlincə isə İslam əxlaqına görə, fərdlər müəyyən məsuliyyətlər daşıyır və bu da öz növbəsində sosial ədalətin qurulmasını təmin edir. Zənginlərin qazancında kasıblar üçün pay vardır və əhəmiyyətlisi budur ki, bu, varlılardan məcburi toplanan vergi deyil. Bu, onların inanclarından qaynaqlanan könül xoşluğu ilə verdikləri ianədir. İslamda sosial ədalət sosialist sistemlərin təcrübədən keçirməklə bacarmadığı mərkəzi planlaşdırma və hakimiyyət orqanlarının təzyiqi ilə deyil, cəmiyyətə hakim olan əxlaqi dəyərlərlə təmin edilir. Digər tərəfdən İslam əxlaqı zəngin insanları lazımsız xərclərdən və israfdan çəkindirir.

gökdelen

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri

Malayziya

Yaxşı torpaqda bitkilər Rəbbinin izni ilə bitər, pis torpaqda isə onlar yalnız çox çətinliklə yetişər. Biz ayələri şükür edən bir qövmə beləcə izah edirik. (Əraf surəsi, 58)

Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları yalnız haqq olaraq yaratdıq. O saat mütləq gələcəkdir. Odur ki, Sən (onları) gözəl tərzdə bağışla. (Hicr surəsi, 85)

Bu, şübhəsiz ki, tək məqsədi daha çox xərcləmək olan, həddindən artıq eqoist olan, daha çox qazanmaq üçün başqalarını əzməkdən çəkinməyən və insanlara hörmət və sevgisini itirən fərdlərdən təşkil olunmuş materialist cəmiyyət modelindən çox fərqlidir. Bu cəmiyyət modeli iki yüz ildir ki, getdikcə qərb dünyasının bir qisminə hakim olur və əxlaqi dəyərləri pozmaqla insanların mənəviyyatını korlayır. Bu gün bir çox qərb ölkəsi bu degenerasiya səbəbindən narkotik maddə, fahişəlik, rüşvət, qumar, içki və mütəşəkkil cinayətkarlıq kimi problemlərlə mübarizə aparır. Bundan başqa, qərb cəmiyyətlərində dini inancların zəifləməsi mənəvi böhran meydana gətirmişdir: həyatı yalnız maddi zövq və mənfəət qazanmaq məqsədinə çevirən materialist fəlsəfə insanların ruhunu təmin etmir və onları boşluğa, məqsədsizliyə sürükləyir. Azadlıq adı altında insanları öz həvəslərinin əsirinə çevirir.

İslam əxlaqı isə insanları onlara mənfi təsir göstərən hər cür əndişə və qorxudan xilas edir. İman edənlər yalnız Allahdan qorxur və təkcə Onun rizasını qazanmağa çalışırlar. Rəbbimizə qarşı məsuliyyət daşıdıqlarını bilirlər. Hər zaman vicdanlarının səsini dinləyirlər və bu vicdani rahatlıq onlara təskinlik verir. İnsanlara sürəkli xeyir və gözəllik aşılayırlar. İslam əxlaqı insanları qısqanclıq, gələcək qorxusu, ölüm qorxusu kimi din əxlaqına uyğun olmayan şeylərdən xilas edir, onlara Allaha təslim olmağın rahatlığını yaşadır.

Dolayısilə, İslam Birliyinin təşviq edəcəyi və başladacağı inkişaf və tərəqqi Qərblə eynilik təşkil etməyəcək. Qərbin inkişafı dövrlərində böyük sosial ədalətsizliklər yaşanmışdır. Məsələn, 18-ci və 19-cu əsrlərdə Qərbin inkişafının önündə gedən İngiltərəyə qorxunc istismarçılıq hakim olmuşdur. İşçi sinfi ağır şərtlər altında işləməyə məcbur edilmiş, həyat səviyyələri çox aşağı olmuşdur. Belə ki, 7-8 yaşlı kiçik uşaqlar belə kömür mədənlərində gündə 16 saat işləməyə vadar edilmiş, onların çoxu 20 yaşına çatmadan ölmüşdür. 1840-cı illərdə Mançesterdə mədən işçisinin ömrünün 17 ilə qədər düşdüyü məlumdur. Digər tərəfdən zənginlər həddindən artıq dəbdəbəli və israf dolu həyat yaşamışdır. Sənayeləşən bütün qərb ölkələrinin bu acı təcrübəni yaşadığı, Qərbin yüksəlişinin milyonlarla yoxsul insanın əzilməsi ilə təmin edildiyi tarixin açıq həqiqətidir.

gökdelen

Ubadiyə məscidi, Malayziya

İran

Əgər Allahın nemətlərini saymalı olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhmlidir. (Nəhl surəsi, 18)

İslam əxlaqının hakim olacağı cəmiyyətin inkişaf modeli isə sosial ədaləti də özündə ehtiva edəcək. Qərbdəki ədalətsizliklər o dövrdə Avropaya hakim olan materialist fəlsəfələrin “insan təbiəti” haqqındakı yanlış tərifindən qaynaqlanmışdır. İslam əxlaqı isə insanların həm çevik və təşəbbüskar, həm də mərhəmətli və ədalətli olmasını təmin edəcək. Belə ki, tarixdə də belə olmuşdur. İslam mədəniyyətinin yüksəlişi boyunca müsəlmanlar eyni zamanda iqtisadiyyatda da dünya lideri olmuş, xüsusilə ticarətdə böyük müvəffəqiyyətlər qazanmışdılar. Lakin bu zənginlik bir qrup şəxsin əlində qalmamış, İslam əxlaqının tələb etdiyi kimi, bütün cəmiyyətə yayılmışdır. İslam mədəniyyətinin sosial yardımlaşma qurumları olan vəqflər, iqamətgahlar, yeməkxanalar, karvansaralar, ictimai hamamlar və kitabxanalar İslamda rifah və mədəniyyətin yalnız bir zümrənin əlində olmadığını, bütün cəmiyyətə yayıldığını göstərir. Dövrümüzdə İslam Birliyinin ortaya qoyacağı inkişaf modeli buna bənzər olmalıdır.

Muayyad Camisi, tablo

Nadir Divan Begi Madrasah, 1622, Bukhara, Uzbekistan.

Allah sizin gizli saxladıqlarınızı da, aşkara çıxartdıqlarınızı da bilir. Allahdan başqa tapındıqları heç bir şey yarada bilməzlər. (Çünki) onlar özləri yaradılmışlar. (Nəhl surəsi, 19-20)

İslam Birliyinin inkişaf modeli haqqında vurğulanması lazım olan digər bir xüsus da açıq fikirlilikdir. İslam əxlaqı müsəlmanların açıq fikirli olmasını, yəni başqa mədəniyyətlərlə münasibət qurub onların nailiyyətlərindən faydalanmağı məsləhət görür. Belə ki, İslamın ilk əsrlərində müsəlman mütəfəkkirlər və elm adamları Qədim Yunan, Çin və Hind kimi keçmiş mədəniyyətlərin əsərlərini araşdırmış, çoxlu məlumat əldə etmiş və sonra öyrəndiklərini islami düşüncə ilə inkişaf etdirib zənginləşdirmişdilər. Bu gün də İslam dünyası başda Qərb olmaqla, dünyanın digər mədəniyyətlərini ətraflı araşdırmalı, onlardan istifadə edib daha da inkişaf etdirməlidir.

İslam dünyasını digər mədəniyyətlərdən təcrid etmək müsəlmanlara heç bir fayda gətirməz. Müsəlmanlar texnologiyanın bütün imkanlarından din əxlaqına ən uyğun şəkildə istifadə etməlidirlər. Məsələn, materialist əxlaqı aşılayan bəzi filmlərin qarşılığında müsəlmanlar öz film istehsalını qurmalı, insanlara doğru və gözəl olanı öyrədən filmlər çəkməlidirlər. Əgər bəzi sənət əsərlərində mənfi ünsürlər varsa, bunu İslama uyğun olaraq ondan daha gözəlini və görkəmlisini ortaya çıxarmaqla həll etmək olar. Əgər insanlar şəhərlərin görkəminə, təmizliyinə və rahatlığına heyran qalırlarsa, müsəlmanlar daha gözəl şəhərlər inşa etməli, dünyanı daha da gözəlləşdirməlidirlər.

Müsəlmanların keçmişdə inşa etdikləri böyük mədəniyyətin bənzərini bu gün də qurmaq mümkündür. Bunun üçün Quran əxlaqının gətirdiyi estetika, sənət anlayışı, açıq fikirlilik və ədalət tam şəkildə yaşanmalıdır. İslam mədəniyyəti təkcə müsəlmanlara deyil, bütün insanlığa rifah gətirəcək. Dünyanın ən böyük kitabxanaları, ən görkəmli binaları, ən təmiz və işıqlı küçələri və ən yaxşı məktəb, universitet və xəstəxanaları qurulacaq, bütün insanlar bu imkanlardan bərabər şəkildə faydalanacaq. İslami bir mərkəzin öndərliyində İslam mədəniyyətinin yenidən yüksəlişi təmin oluna bilər və 21-ci əsr İslam dünyası üçün aydınlıq əsri ola bilər. Qloballaşmağın gün keçdikcə daha da sürətləndiyi dövrdə müsəlman ölkələr aralarındakı hər cür əngəli qaldırmalı, belə ki, elm, texnologiya və ticarətdə birgə təşəbbüskarlıq göstərməli, İslam dünyasının mənfəəti üçün birlik halında hərəkət etməlidirlər.

Bunu da xatırlatmaq lazımdır ki, əslində, müsəlmanlar dünyanı “qərblilər” və “müsəlmanlar” deyə qütblərə ayırmırlar. İlk öncə Qərbin böyük əksəriyyəti kitab əhlidir və dolayısilə, müsəlmanlarla bir çox ortaq imani və əxlaqi dəyərləri paylaşırlar. Buna görə də Qərb mədəniyyətinə məxsus bir çox ünsür – məsələn, etiqad azadlığı, demokratiya, ailə dəyərləri kimi – İslam əxlaqının əsasında yer alır. Digər tərəfdən Qərbdə İslamı seçənlər də çoxluq təşkil edir və bu proses davam etməkdədir. Bu günə qədər Qərb dünyasına İslam əxlaqının doğru şəkildə və tam mənası ilə açıqlanmadığı nəzərdə tutularsa, gələcəkdə Qərbdə daha çox insanın müsəlman olacağı təxmin edilə bilər. Müsəlmanlar Qərbə və onun mədəniyyətinə bu gözlə baxmalıdırlar. Unutmaq olmaz ki, son iki əsrdə materialist fəlsəfənin təsirinə düşən Qərbin bəzi çevrələri bu yanlışlıqdan xilas edilməlidir və bu da müsəlmanların üzərinə düşür.

 

6 / total 12
"Harun Yəhyanın İslam Həmrəyliyinə Çağırış kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top