BUZLAQLAR DÜNYASI

Şi­mal Qüt­bü dün­ya­mı­zın buz fab­ri­ki­dir... Bu­ra­da mən­fi 50 də­rə­cə­yə ça­tan so­yuq və don­du­ru­cu kü­lək­lər hökm sü­rür. Dün­ya­nın bu böl­gə­sin­də ya­şa­maq ol­duq­ca çə­tin­dir. Be­lə bir şə­ra­it­də hey­van­la­rın sı­ğı­na­caq­la­rı bir yer də yox­dur. Bu­ra­da hər sa­ni­yə­də ye­ni bir buz da­ğı əmə­lə gə­lir. Bu buz dağ­la­rı təx­mi­nən 30 mər­tə­bə­li bir bi­na hün­dür­lü­yün­də­dir. Bu çə­tin şə­rai­tə bax­ma­ya­raq qütb­də çox zən­gin bir can­lı alə­mi var. Bu film­də hə­ya­tın qey­ri-müm­kün gö­rü­nən qütb şə­rai­tin­də ra­hat­lıq­la ya­şa­yan can­lı­la­rı ta­nı­ya­caq, hər bi­ri ya­ra­dı­lış mö­cü­zə­si olan xü­su­siy­yət­lə­ri­ni iz­lə­yə­cək­si­niz.
2008-08-28 15:33:53

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net